Aktuality

Upozornění o stavu rozhodčích pro jarní část SR 2015/2016 v soutěžích OKFS
21. březen 2016
Usnesení z MVH OFS Přerov
21. březen 2016
Nárok na dotaci ze státního rozpočtu
21. březen 2016

Důležité upozornění všem KFS, OFS a klubům o čerpání dotace ze státního rozpočtu v roce 2016.

S ohledem na usnesení vlády České republiky ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytnutí dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády České republiky ze dne 6. srpna 2014 č. 657 a především v souladu s usnesením ŘVH FAČR z 5.6.2015 upozorňuje FAČR své členské kluby krajských a okresních soutěží, jakož i kluby účastnící se svými družstvy pouze mládežnických soutěží, že na čerpání dotace v roce 2016 způsobem uvedeným ve zmíněném usnesení ŘVH (formou klubových podúčtů zřízených v IS FAČR) má nárok pouze ten členský klub FAČR, který v předmětném období vede účetnictví (dříve známo pod pojmem „podvojné účetnictví“).

Tuto skutečnost garantuje klub potvrzením Čestného prohlášení prostřednictvím IS FAČR. Při nesplnění podmínky vedení tzv. „podvojného“ účetnictví dotace nebude poskytnuta resp. nebude otevřen klubový podúčet v IS FAČR.

V návaznosti na toto FAČR apeluje na KFS a OFS, ev. na OS ČUS, aby se pokusily vejít v dialog se „svými“ místně příslušnými kluby, které dosud nesplňuji podmínku vedení „podvojného“ účetnictví o možnosti spolupráce v této oblasti zajištění vedení účetnictví, a to samozřejmě za podmínky finančního podílení se klubů na nákladech KFS a OFS vzniklých ve spojitosti s vedením účetnictví klubů v rámci daného KFS, OFS, ev. OS ČUS. 

Kritéria KM FAČR pro přidělování dotací na turnaje talentované mládeže v roce 2016
21. březen 2016

Výše dotace může být maximálně v rozmezí 5.000 – 50.000,- Kč 

Kritéria

1. Hlavním pořadatelem musí být právnická osoba charakteru občanského sdružení, která je členem FAČR.
2. Turnaj musí být určen pro věkové kategorie mládeže (U5 - U19)
3. Turnaj musí mít charakter jednorázové akce. Jednodenní, vícedenní i v hale, ale nikoliv např. zimní liga, apod.
4. Hlavní pořadatel musí KM FAČR zaslat žádost o dotaci, která je ke stažení v příloze této zprávy. Žadatel vyplní pravdivě veškeré požadované údaje.

Nesplnění některého z uvedených požadavků může být důvodem pro vyřazení žádosti z projednávání.

Základní ustanovení

O výši dotace na jednotlivé turnaje rozhodne Komise mládeže FAČR na základě níže uvedených bodů:

1. Schválení, či neschválení dotace, popř. vyřazení žádosti z projednávání pro nesplnění některého kritéria je plně v kompetenci Komise mládeže FAČR na základě doporučení Výběrové komise. Na přidělení dotace není žádný právní nárok.
2. Výše dotace je odvislá od úrovně splnění jednotlivých kritérií a schváleného rozpočtu KM FAČR.
3. Hlavní pořadatel má povinnost zaslat sekretáři mládeže FAČR vyúčtování po skončení akce. Přesné pokyny pro vyúčtování včetně jednotných formulářů obdrží kluby současně s odesláním státní dotace.
4. Žádosti, na které budou vyplněny všechny požadované údaje, včetně razítka a podpisu statutárního zástupce klubu, zasílejte pouze elektronicky na adresy:

oldrich.jakubek@seznam.cz a vonasek@fotbal.cz

Žádost – formulář se základními údaji:

- turnaje výkonnostní a s mezinárodní účastí (minimální počet 10 účastníků)
- uvedení počtu tuzemských a zahraničních účastníků
- historie turnaje (minimálně 5. ročník)
- propozice turnaje (i z posledního ročníku včetně výsledků) přiložit k žádosti

Termín pro uzávěrku přihlášek je 30. 4. 2016. Žádosti odeslané po 30. 4. 2016 nebudou zařazeny k projednávání.


Důležité: k žádosti o dotaci je nutno zaslat potvrzení o vedení účtu nebo kopii smlouvy mezi klubem a bankovním domem, dalším dokladem, který žadatel přiloží je čestné prohlášení o vedení podvojného účetnictví. Při nedodání některého z požadovaných dokumentů bude žádost vyřazena.

Označovací sprej bude mít premiéru i na našem okrese
14. březen 2016

V některých okresních utkáních na našem okrese bude mít v jarní části premiéru tzv. „označovací sprej“.

Kromě nesporného prvku atraktivity přináší použití označovacího spreje také efektivní a efektní nástroj v rukách rozhodčích při organizaci provádění volných kopů, zejména v blízkosti pokutových území.

Sprej slouží k jednodušší kontrole provádění volných kopů – je jasně určena poloha míče, tedy místa odkud má být kop proveden, a je také jasně stanovena požadovaná vzdálenost bránících hráčů (obvykle zdi) od míče. Přitom rozhodčím vyznačená čára stanoví minimální předepsanou vzdálenost, tj. minimálně 9,15m, je tedy důležité, aby byl rozhodčí při určování této vzdálenosti přesný.

Rozhodčí na jarním semináři, který se koná tento víkend, obdrží pokyny pro používání sprejů, bude na ně apelováno, aby byli důslední a zkracování vzdálenosti při kopech netolerovali, protože by tím vlastně zvýhodnili stranu, která se dopustila přestupku proti pravidlům hry.  

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN