Aktuality

Finanční podpora pro kluby
5. březen 2015

 

V souvislosti se spuštěním projektu „FOTBALOVÁ (r)EVOLUCE“ se VV FAČR rozhodl podpořit dotací ve výši 10 tisíc Kč každý klub, který přihlásí do krajských či okresních soutěží ročníku 2015/2016 alespoň jeden svůj tým.


Tato částka je určena na podporu mládeže a podléhá splnění stanovených zásad. Celý proces bude realizován po losovacích aktivech krajských a okresních soutěží, tedy v předpokládaném termínu červenec 2015.

Z důvodu usnadnění celkové agendy se převod finančních prostředků uskuteční za pomoci okresních fotbalových svazů. Ty posoudí jednotlivé případy a rozhodnou, zda klub obdrží dotaci jednorázově přímo na svůj bankovní účet a to v případě, že splní veškeré podmínky a nebo jestli bude s klubem dohodnuto čerpání částky přímo na příslušném okresním fotbalovém svazu a to v případě, že nedojde ke splnění některé z podmínek ze strany klubu.
Neinvestiční akce - Zelený trávník 2015 - Změna
4. březen 2015

Dne 21. 2. 2015 změnilo MŠMT metodiku přidělování dotací z titulu 133510 a umožňuje stejně tak jako v minulosti získat dotaci i v případě, že žadatel není vlastníkem nemovitosti. Stačí nájemní nebo výpůjční smlouva na min. 5 let po přidělení dotace.

Turnaj přípravek - O pohár předsedu KM ObFZ Považská Bystrica - nominace výběru ,,U11" OFS Přerov - 8. 3. 2015
27. únor 2015
KEMP MLÁDEŽE OFS PŘEROV 2015
25. únor 2015

Průběžně doplňovaný seznam účastníků letošního kempu najdete v sekci: KOMISE - KOMISE MLÁDEŽE - FOTBALOVÝ KEMP OFS PŘEROV - FOTBALOVÝ KEMP 2015 - Seznam účastníků.

Staň se rozhodčím!
23. únor 2015
Seminář okresních rozhodčích - Rusava - 6 - 7. 3. 2015
23. únor 2015
Investiční akce - ZELENÝ TRÁVNÍK 2015 - popis akce
17. únor 2015

 

V letošním roce opět otevírá FAČR za pomoci MŠMT investiční akci Zelený trávník 2015. Jejím hlavním účelem je pomoci fotbalovým klubům zejména nižších soutěží vybudovat travnatou hrací plochu, udržovat jí v dobrém stavu a hrát tak fotbal v důstojných podmínkách.


V mimořádných podmínkách let, kdy byly ničivé záplavy, byla část prostředků využita také na odstranění následků povodňových škod na fotbalových hřištích. Přidělení dotace je závislé na schválení akce ze strany MŠMT, celkové výši dotace, zařazení do akce a splnění stanovených podmínek.

Pro koho je akce určena?

Dotaci může čerpat fotbalový klub (oddíl) sdružený v FAČR, který splňuje následující požadavky:
• je spolkem sdruženým ve FAČR (klub),
• pozemek nesmí být zatížen zástavním právem (mino zástavního práva pro ČUS, dříve ČSTV, pro zajištění podmínek dotace z minulých let) či soudními spory apod.,
• neobdržel tuto dotaci v letech 2010 – 2014.

Na co lze dotaci použít?

Na úpravy týkající se přímo hrací plochy hřiště. Z technického hlediska se jedná o tyto hlavní případy:
• přeměna povrchu již existujícího hřiště, většinou škvárového či pískového, na hřiště s travnatým povrchem.
• rekonstrukce nevyhovujícího travnatého hřiště – většina těchto hřišť byla zakládána před desítkami let, mají zejména nevyhovující systém odvodnění, pedologické i travní složení apod.
• založení nového travnatého hřiště.
• instalace zavlažovacího systému travnaté hrací plochy, který je pro udržení trávníku v dobré kondici v mnoha případech nezbytný
• letní regenerace (vertikutace, aerifikace, dosev, pískování atd.).

Akce musí být fyzicky i administrativně dokončena nejpozději do 30. 11. 2015.

Na co nelze dotaci použít?

Dotaci nelze například použít na:
• vybudování oplocení hřiště,
• kopání či vrtání studen,
• zemní práce vně hřiště např. budování protipovodňových valů,
• nákup strojů,
• nákup sportovního vybavení apod.

V jaké výši se dotace poskytuje, je třeba vypisovat výběrové řízení, je vyžadována finanční spoluúčast?

Dotace se obvykle poskytuje v rozmezí 100 – 500 tis. Kč, přičemž 500 tis. Kč je maximální částka. S ohledem na maximální výši dotace není třeba na akci vypisovat výběrové řízení a není vyžadována finanční spoluúčast.

Kdy jsou finanční prostředky k dispozici?

Obvykle nejdříve v září bude z účtu zřízeného u FAČR, na základě doložení potřebných dokladů (faktury vystavené dodavatelem na objednatele (klub), předávacího protokolu, uzavřené smlouvy o dílo a smlouvy o poskytnutí dotace) přesunuta příslušná částka na speciální dotační účet klubu, ze kterého bude uhrazena cena za dílo zhotoviteli.

Co je potřeba doložit?

V první fázi je k žádosti o zařazení do akce třeba doložit:
• vyplněný formulář žádosti (získáte jej buď na svém OFS/KFS nebo na webových stránkách Komise pro stadiony a hrací plochy FAČR (www.kshp.cz) v sekci „Ke stažení“,
• výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíce - originál z KÚ nebo vyhotovený dálkovým přístupem např. na Czech Pointu,
• snímek z Katastrální mapy s vyznačením plochy hřiště - stačí kopie,
• čestné prohlášení o vedení účetnictví dle zákona 563/91 Sb. (podvojné účetnictví),
• čestné prohlášení, že v období 2010 - 2014 tuto dotaci klub neobdržel, 
• zjednodušený investiční záměr (průvodní a technická zpráva, situace, půdorys, řez) a souhrnný rozpočet na úrovni výkazu výměr,
• fotodokumentaci stávajícího stavu.

V další fázi (pokud bude klub do akce zařazen) bude třeba ještě

• doložit potvrzení místně příslušného finančního úřadu, že žadatel nemá daňové nedoplatky, a že jeho majetek není zatížen zástavním právem (ne starší 3 měsíce),
• doložit potvrzení místně příslušné správy sociálního zabezpečení, že žadatel nemá nedoplatky na sociálním pojištění (ne starší 3 měsíce),
• uzavřít s FAČR smlouvu o poskytnutí dotace,
• zřídit si dotační bankovní účet.

Kam žádost doručit?

Na svůj místně příslušný OFS (termín si určí OFS individuálně).

Jaký je mechanismus přidělení dotace?

FAČR žádá o celkovou částku investiční dotace ze státního rozpočtu v programu 133 510 – Podpora materiálně technické základny sportovních organizací (do 31. 1. 2015).

FAČR vyzve Krajské fotbalové svazy, aby si od "svých" OFS vyžádaly vždy jeden klub pro zařazení do akce Zelený trávník. Každý OFS tedy vybere jeden klub z došlých žádostí a předá jej v určené lhůtě KFS. Tuto lhůtu si určuje každý KFS individuálně.

KFS určí prioritu akce v rámci kraje, navrhne výši dotace a odešle žádosti na FAČR. Termín: do 15. 4. 2014.

Zde o zařazení do akce a výši dotace rozhodne VV FAČR dle předpokládané výše celkové dotace, většinou se celá akce v první fázi rozpočtuje na 10 mil. Kč. Poté se čeká do rozhodnutí MŠMT o schválení dotace v navrženém rozsahu nebo se případně koriguje finanční požadavek.

Pak se celá akce opět přepočítá podle skutečné výše celkové dotace. Většinou se pouze procentně upraví navržené částky a změny v seznamu kandidátů se již obvykle nedělají.

Po definitivním schválení akce VV FAČR se materiály klubů předávají ČUS, který pro FAČR obvykle zajišťuje následné fáze akce. ČUS si vyžádá od klubů další dokumenty, typicky potvrzení o bezdlužnosti, smlouvu o dílo uzavřenou s dodavatelem prací, předávací protokol díla a celkovou fakturu. Finanční prostředky, jak již bylo zmíněno, však bývají dostupné nejdříve v průběhu července až srpna.

Jiné dotazy?

Pro další dotazy kontaktujte Marka Drába, odborného poradce KSHP FAČR.
tel.: 739 524 186
e-mail: drab@fotbal.cz

Klub je povinen Komisi pro stadiony a hrací plochy FAČR prokazatelně oznámit (emailem na drab@fotbal.cz) přesný termín provádění zásadních prací, které budou ze strany FAČR kontrolovány. Zároveň doporučujeme klubům, aby s odborníky z Komise pro stadiony a hrací plochy FAČR své záměry konzultovaly již ve stádiu přípravy – rádi Vám pomůžeme nalézt nejvhodnější řešení.
Informace o změně sekretáře OFS
2. únor 2015
Letní fotbalový kemp talentované mládeže OFS Přerov - 12 - 17. 7. 2015
19. leden 2015
Prodloužení členství FAČR na rok 2015
14. leden 2015

 

1. Členský příspěvek je člen FAČR povinen uhradit osobně, nebo prostřednictvím příslušného členského klubu nejpozději do 28. 2. 2015,

a to poukázáním částky na zvláštní bankovní účet FAČR číslo účtu: 369000369/0800, přičemž variabilním symbolem pro jednotlivé platby je:

a) rodné číslo žadatele o členství, nebo

b) unikátní číslo vygenerované FAČR pro hromadné platby prostřednictvím členského klubu.

Poplatek: 100,- Kč (členové do 18let a členové nad 70 let)

Poplatek: 200,- Kč (ostatní)

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN