Aktuality

Informace členům FAČR ve věci plánovaných změn přestupního řádu
22. říjen 2015

Vážení členové Fotbalové asociace České republiky,

v nedávné době prošlo naše hnutí celou řadou zásadních změn, zejména co se týče administrace fotbalu spočívající především v zavedení Elektronického informačního systému. Ačkoliv vyhodnocování průběhu a dopadů Fotbalové (R)evoluce stále probíhá, na tomto místě se se vší skromností odvažuji konstatovat, že byť se některým „porodním bolestem“ výše zmíněné nevyhnulo, celý proces lze označit za hladší a významně méně problematický, než bych kdy doufal. Možná, že většina z Vás má za to, že změn pro tuto chvíli proběhlo dostatek a bylo by teď vhodné fotbalové hnutí nechat na ty proběhnuvší přivyknout, přičemž tomuto závěru se dá vcelku snadno přisvědčit, okolnosti však velí jinak. FAČR (a hned v úvodu nutno podotknout, že nikoli z vlastní vůle) totiž nyní stojí před koncepčními změnami svých přestupních pravidel.

V druhé polovině roku 2014 byla Fotbalové asociaci České republiky, jakož i všem dalším členským fotbalovým asociacím, doručena výzva FIFA k předložení těch předpisů, které se dotýkají problematiky transferu hráčů. Na základě předložených materiálů bylo FAČR již v roce letošním doručeno posouzení shora uvedených předpisů (dále „posouzení“).

S ohledem na časové možnosti již nebylo možné takto významné změny, které budou naznačeny dále, a které z posouzení vyplynuly jako žádoucí, zahrnout do kompletní rekodifikace vnitřních předpisů spojené s Fotbalovou (R)evolucí k 1. 7. 2015 a Výkonný výbor FAČR tak na svém zasedání dne 31. 3. 2015 rozhodl o odložení uvedení těchto změn v život o jeden soutěžní ročník, tak aby bylo možno novelizaci řádně diskutovat a připravit. V srpnu tohoto roku též došlo k jednání mezi zástupci FIFA a FAČR ohledně posouzení v Curychu, s jehož závěry byl posléze Výkonný výbor FAČR na svém zasedání dne 1. 9. 2015 seznámen.

Účelem tohoto dokumentu je tedy zejména upozornění členů FAČR, kterých všech institutů se mají chystané změny dotknout a v jakých intencích k nim má dojít, tak aby bylo fotbalové hnutí schopno se na ně s předstihem připravit. Změna přestupních pravidel směřující k tomu, aby byla v souladu s předpisy FIFA, není totiž pro FAČR možností, nýbrž povinností, jež pro FAČR vyplývá ze Stanov FIFA. Koneckonců tuto povinnost FAČR „přiznává“ a má ji vepsánu i ve Stanovách svých.

Nyní tedy k jednotlivým změnám. Ty se dotknou následujících oblastí:

I.   Souhlas mateřského klubu s přestupem, resp. volný pohyb hráčů

Otázka souhlasu mateřského klubu s pohybem hráče bude představovat bezpochyby jeden z nejvýraznějších zásahů do dnešní praxe v rámci přestupu hráčů mezi členskými kluby FAČR. Je však nutno konstatovat, že je to právě souhlas mateřského klubu, který vnáší do systému vnitrostátních transferů hráčů zásadní rozpor mezi předpisy FAČR a předpisy FIFA.

Celá problematika spočívá v tom, že dle Přestupního řádu FAČR je k přestupu hráče a priori vyžadován souhlas mateřského klubu. FIFA však ve svém posouzení vyjadřuje názor, že

a)     jediným důvodem bránícím hráči v přestupu do nového klubu je smluvní vztah mezi ním a původním klubem a současně je toho názoru, že

b)     požadavek na zaplacení částky za přestup (ať už jde o „odstupné“ nebo o uhrazení tréninkové kompenzace) novým klubem hráče jeho předchozímu klubu nemůže být důvodem bránícím hráči (profesionálnímu ani amatérskému) v přestupu k novému klubu.

 Z právě uvedeného vyplývá, že rovnováha vztahu mezi hráčem a klubem dle pravidel FIFA se naklání ve prospěch volnosti rozhodování hráčů, v kterém klubu budou působit – vede tedy k tzv. volnému pohybu hráčů. Tento volný pohyb však není neomezený, je třeba též chránit zájmy klubů, zejména ve vztahu k výchově hráčů, resp. je dokonce k výchově hráčů pozitivně motivovat. V otázce věkové hranice volného pohybu hráčů, kterou FIFA stanoví tak, že:

a) volný pohyb hráčů končí dosažením 12 roku věku;

b) mezi 12 a 23 rokem věku hradí nový klub tzv. tréninkovou kompenzaci podle výpočtu FIFA, a to v případech, kdy

aa) hráč podepisuje první profesionální smlouvu,

bb) hráč přestupuje do zahraničí,

c) od 23 let je opět hráčem volným.

Zatímco hranice 12 roku je neměnná (kogentní), hranice 23 roku věku zůstává k diskuzi.

V těsné souvislosti s hrazením tréninkové kompenzace podle pravidel FIFA, je zapotřebí vyřešit otázku odstupného, které je v rámci vnitrostátních přestupů hrazeno. Předpisy FIFA toto pravidlo a priori nevylučují, avšak vytýkají předpisům FAČR, resp. navrhují zásadní změnu, a totiž, že přestup hráče je na uhrazení odstupného nezávislý, jinými slovy řečeno, neuhrazení odstupného není důvodem pro to, aby hráč nepřestoupil.

Jako žádoucí řešení se proto jeví systém, kdy:

a) budou implementována do předpisů FAČR ustanovení o tréninkové kompenzaci (která jsou tak či onak závazná již dnes);

b) bude ponechán systém odstupného, které:

aa) bude podrobněji rozpracováno;

bb) se bude využívat vždy, když

  aaa) se strany nedohodnou,

  bbb) se nebude hradit tréninková kompenzace sub a);

cc) bude obsahovat ustanovení o tom, že přestup hráče je na uhrazení odstupného nezávislý s tím, že bude dále rozpracován systém disciplinárního sankcionování nového klubu v případě, že povinnost uhrazení odstupného nesplní v předepsané lhůtě.

Pro zjednodušení výše řečeného, nový Přestupní řád bude obsahovat přehlednou a závaznou tabulku výše odstupného pro jednotlivé přestupy hráčů ve věku mezi 12. a zřejmě 23. rokem věku, jehož uhrazení nebude předpokladem uskutečnění přestupu jako takového, nicméně případné neuhrazení bude mít jiné, vážné, zejména disciplinární důsledky.

Ve všech případech je konečně nutné mít na paměti, že výpočet ceny stanovený ať už předpisy mezinárodními nebo souborem předpisů FAČR, bude mít vždy povahu sekundární, neboť, takříkajíc, prim, bude v tomto případě hrát dohoda stran (klubů).

II.    Hostování neprofesionálních hráčů

FIFA dále upozorňuje, že „hostování je možné pouze u profesionálů. Hostování amatérského hráče možné není, jelikož klub, který hráče zapůjčuje, musí mít v okamžiku, kdy hráč odchází na základě zapůjčení, platnou pracovní smlouvu (smluvní vztah), což amatérský hráč z povahy věci nemá“.

V tomto případě jde o logicky navazující krok ve vztahu k „bezsouhlasovému“ přestupu podle předchozího bodu, neboť v takovém případě je tento institut bezpředmětný. Hostování v obecné rovině tedy v rámci neprofesionálního fotbalu nebude možné uskutečnit za předpokladu, že hráč nebude mít s mateřským klubem uzavřenu smlouvu, jež bude plně naplňovat náležitosti smlouvy profesionální.

III.   Střídavý start talentovaných hráčů a farmářská družstva

V případě střídavých startů talentované mládeže je závěr FIFA taktéž celkem jednoznačný, a totiž, že „hráč může být současně registrován pouze v jednom klubu. Toto ustanovení je na vnitrostátní úrovni závazné. Platí tedy, že hráč může hrát za různé týmy téhož klubu (má-li klub týmy několika kategorií), ale v žádném případě nesmí hrát za klub B, pokud (dokud) je registrován za klub A.“

Je tedy třeba členy FAČR upozornit, že s účinností od příští sezony nebudou předpisy FAČR institut střídavých startů znát.

Ruku v ruce s tímto institutem pak jde i otázka další existence tzv. farmářských družstev, která více či méně kopíruje střídavý start. I k tomuto institutu se FAČR hodlá postavit stejně, jako je tomu u střídavého startu a jeho úpravu do souboru předpisů FAČR od sezóny 2016/2017 nezahrnout.

IV.  Další změny menšího rozsahu

Změny spíše marginálního charakteru lze očekávat, i co se týče:

a) definice profesionálního hráče;

b) reamaterizace;

c) doby transferového okna pro profesionální ale i neprofesionální hráče;

d) úpravě institutu tzv. „Third-party ownership“.

V tuto chvíli ne zcela dořešenou otázkou je sdružený start družstev a start hráče v takovém družstvu. Lze však předpokládat, že jde o institut, který pro sezonu 2016-2017 bude umožněn.

Závěrem se jeví jako vhodné doplnit i určitou časovou osu, jež celý proces tvorby paragrafovaného znění výše zmíněného bude doprovázet. LPO FAČR zřídilo pracovní skupinu, jež je tvořena z odborníků na předmětnou problematiku, a to jak z řad příslušníků výkonnostního tak profesionálního fotbalu. Jejím úkolem pro nejbližších několik týdnů je připravit znění nového Přestupního řádu, jenž bude předložen Výkonnému výboru FAČR na jeho listopadovém či prosincovém zasedání na vědomí, načež s jeho podobou bude seznámena též široká fotbalová veřejnost. Jak už bylo uvedeno výše, účinnost nového Přestupního řádu je předpokládána k počátku nadcházející sezony, tedy k 1. 7. 2016.

S úctou,
Rudolf Řepka,
generální sekretář FAČR

 

Zveřejnění programu VIII - Dodatek k vyhlášení
13. říjen 2015

Oznamujeme, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 9.10.2015 oznámilo na svém webu Zveřejnění programu VIII „ Dodatkem k  vyhlášení programu VIII“.

Dle tohoto dodatku mohou TJ/SK splňující vyhlášené podmínky programu požádat o státní podporu z tohoto programu podáním písemné žádosti s doložením požadované dokumentace pouze poštou na adresu MŠMT v termínu do 13. listopadu 2015.

Podrobné pokyny s postupem podání žádosti naleznete na stránkách MŠMT

http://www.msmt.cz/sport-1/zverejneni-programu-viii

Znovu upozorňujeme, že žádosti podávané prostřednictvím svazu, respektive zasílané na OFS, jsou nyní neplatné.

Kurz Trenérské licence ,,C"
9. říjen 2015

Okresní fotbalový svaz ve spolupráci s TMK O-KFS,TMK OFS Přerov pořádá ve dnech 6-8.11. 2015 kurz trenérské licence „C“ v zasedací místnosti OFS Přerov, Petřivalského 1. Výuka bude probíhat od pátku do neděle. Časový harmonogram bude včas vyvěšen na internetové stránky.

Závěrečný test se uskuteční dne 8. 11. 2015 na OFS v Přerově.

Každý účastník odevzdá u prezentace fotku. Poplatek za školení je 900,- Kč.  Přihlášky zašlete na adresu: Okresní fotbalový svaz Přerov, Petřivalského 1, 750 02 Přerov, e-meilem: ofs@raz-dva.cz 

Po tomto termínu bude na stránkách www.ofsprerov.cz jmenovitý seznam účastníků trenérské licence, kteří se této licence zúčastní a samotný program .

Z poplatku budou uhrazeny náklady na školení, strava pro účastníky a registrační poplatek pro vystavení trenérského průkazu. Předpokladem pro uskutečnění kurzu trenérské licence ,,C“ je minimální počet 22 účastníků.

Upozorňjeme zájemce o školení trenérů licence "C", že dnem 20. 10. 2015 byl ukončen příjem přihlášek. Kvóta pro příjem přihlášek byla zcela vyčerpána. Zájemce žádáme o úhradu licence do 30. 10. 2015 na účet OFS Přerov nebo osobně na sekretariátu.

Kontaktní osoby:

Mgr. Caletka Petr 774 956 276, e-mail: petrcaletka1@seznam.cz

Výsledky meziokresních výběrů po prvním turnaji v Želatovicích ze dne 7. 10. 2015
9. říjen 2015
Zelený trávník a minihřiště 2015
7. říjen 2015

Oznamujeme účastníkům vyhlášených investičních programů Zelený trávník 2015 a Minihřiště 2015, že v letošním roce nebyly žádosti na tyto programy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akceptovány a finanční podporu na tyto programy MŠMT pro rok 2015 neposkytlo.

Na základě této skutečnosti musíme oznámit, že program Zelený trávník a program Minihřiště pro rok 2015 Fotbalová asociace ruší.

Dotace - Pozastavení Programu VIII
7. říjen 2015
Vážení předsedové a sekretáři KFS a OFS.
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes uveřejnilo na svém webu důležitou informaci se sdělením, že vyhlášený Program VIII pro rok 2016 je POZASTAVEN. / viz odkaz dále/
 
 
Žádáme Vás, abyste tuto informaci předali všem žadatelům a upozornili je, že jejich podané žádosti na OFS nejsou tímto relevantní.
 
Pokud žadatelé budou o státní podporu z tohoto Programu VIII žádat opětovně dle nového vyhlášení ( předpoklad do 9.10.2015 na webu MŠMT), upozorňujeme všechny, že žádosti budou SK/TJ podávat samostatně přímo na MŠMT, jak je již nyní v oznámení MŠMT avizováno.
Adresář oddílů + Rozlosování ke stažení
24. září 2015

Adresář oddílů 2015/2016

Rozlosování soutěží 2015/2016

DOTACE 2016: ŽÁDOSTI PROGRAM IV -ÚDRŽBA A PROVOZ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
23. září 2015

DOTACE 2016: ŽÁDOSTI PROGRAM IV -Údržba a provoz sportovních zařízení

Oznamujeme, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ( MŠMT) zveřejnilo vyhlášení Státní podpory sportu pro rok 2016. V této souvislosti Vás informujeme, že je možné prostřednictvím národního sportovního svazu FAČR požádat o dotaci z Programu IV na údržbu a provoz sportovních zařízení.

Všechny potřebné informace a formuláře jsou uveřejněné v seznamu příloh.

Způsob podávání žádostí:

1)    Nejpozději do 2.10.2015 elektronicky zaslat doklady dle bodu a), d) a i) dle Výzvy – viz příloha

2)    Nejpozději do 30.11.2015 písemně předložit všechny požadované doklady dle Výzvy kromě tabulek  - bod d) a i) – viz příloha

Žádosti podávejte výhradně na příslušné Okresní sdružení České unie sportu (ČUS), kterépro rok 2016 administrativně žádosti pro FAČR zpracovává. 

Na pracovníky OS ČUS se rovněž obracejte se svými dotazy k problematice žádostí (odkaz na kontakty v příloze).

V případě nutnosti můžete kontaktovat i finanční oddělení FAČR Ing. Alexandru Prchalovou

tel.: 233 029 220

email: prchalova@fotbal.cz

Složku dokumentů najdete na této stránce:

https://facr.fotbal.cz/dotace-2016-zadosti-program-iv-udrzba-a-provoz-sportovnich-zarizeni/a1369

Nábor - Dny přerovského fotbalu
22. září 2015

Okresní fotbalový svaz Přerov využil ve spolupráci s oddílem 1. FC Viktorie Přerov o.s. možnosti zúčastnit se letošního ročníku Gulášfestu a Dne přerovského fotbalu, který se uskutečnil dne 19. 9. 2015 v areálu přerovského výstaviště. Návštěvníci této akce se tak mohli seznámit s prací OFS Přerov, odnést si nějaké drobné upomínkové předměty, ale především zde byla široké veřejnosti nabídnuta možnost zapojit se do dění na našem okrese a posílit řady fotbalových rozhodčích, jichž máme stále nedostatek. Tento nábor zajišťovali někteří vybraní rozhodčí.

Na tomto místě chceme poděkovat především oddílu 1. FC Viktorie Přerov o.s. za poskytnutý prostor a také rozhodčím a všem, kteří se na této zúčastnili a pomohli nábor zorganizovat.

Mgr. Roman Páral

předseda OFS Přerov

 

 

Celá fotogalerie - zde

OFS hledá nové rozhodčí
21. září 2015

Komise rozhodčích hledá nové zájemce nejlépe z řad bývalých, nebo i současných hráčů na funkci rozhodčího. Podmínkou je dovršení věku 15 let. Případní zájemci kontaktujete místopředsedu KR pana Ing. Radka Dubravského na TMB: 721 757 151 nebo předsedu OFS pan Mgr. Romana Párala na TMB: 608 747 167

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN