Aktuality

Usnesení z MVH OFS Přerov
21. březen 2016
Nárok na dotaci ze státního rozpočtu
21. březen 2016

Důležité upozornění všem KFS, OFS a klubům o čerpání dotace ze státního rozpočtu v roce 2016.

S ohledem na usnesení vlády České republiky ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytnutí dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády České republiky ze dne 6. srpna 2014 č. 657 a především v souladu s usnesením ŘVH FAČR z 5.6.2015 upozorňuje FAČR své členské kluby krajských a okresních soutěží, jakož i kluby účastnící se svými družstvy pouze mládežnických soutěží, že na čerpání dotace v roce 2016 způsobem uvedeným ve zmíněném usnesení ŘVH (formou klubových podúčtů zřízených v IS FAČR) má nárok pouze ten členský klub FAČR, který v předmětném období vede účetnictví (dříve známo pod pojmem „podvojné účetnictví“).

Tuto skutečnost garantuje klub potvrzením Čestného prohlášení prostřednictvím IS FAČR. Při nesplnění podmínky vedení tzv. „podvojného“ účetnictví dotace nebude poskytnuta resp. nebude otevřen klubový podúčet v IS FAČR.

V návaznosti na toto FAČR apeluje na KFS a OFS, ev. na OS ČUS, aby se pokusily vejít v dialog se „svými“ místně příslušnými kluby, které dosud nesplňuji podmínku vedení „podvojného“ účetnictví o možnosti spolupráce v této oblasti zajištění vedení účetnictví, a to samozřejmě za podmínky finančního podílení se klubů na nákladech KFS a OFS vzniklých ve spojitosti s vedením účetnictví klubů v rámci daného KFS, OFS, ev. OS ČUS. 

Kritéria KM FAČR pro přidělování dotací na turnaje talentované mládeže v roce 2016
21. březen 2016

Výše dotace může být maximálně v rozmezí 5.000 – 50.000,- Kč 

Kritéria

1. Hlavním pořadatelem musí být právnická osoba charakteru občanského sdružení, která je členem FAČR.
2. Turnaj musí být určen pro věkové kategorie mládeže (U5 - U19)
3. Turnaj musí mít charakter jednorázové akce. Jednodenní, vícedenní i v hale, ale nikoliv např. zimní liga, apod.
4. Hlavní pořadatel musí KM FAČR zaslat žádost o dotaci, která je ke stažení v příloze této zprávy. Žadatel vyplní pravdivě veškeré požadované údaje.

Nesplnění některého z uvedených požadavků může být důvodem pro vyřazení žádosti z projednávání.

Základní ustanovení

O výši dotace na jednotlivé turnaje rozhodne Komise mládeže FAČR na základě níže uvedených bodů:

1. Schválení, či neschválení dotace, popř. vyřazení žádosti z projednávání pro nesplnění některého kritéria je plně v kompetenci Komise mládeže FAČR na základě doporučení Výběrové komise. Na přidělení dotace není žádný právní nárok.
2. Výše dotace je odvislá od úrovně splnění jednotlivých kritérií a schváleného rozpočtu KM FAČR.
3. Hlavní pořadatel má povinnost zaslat sekretáři mládeže FAČR vyúčtování po skončení akce. Přesné pokyny pro vyúčtování včetně jednotných formulářů obdrží kluby současně s odesláním státní dotace.
4. Žádosti, na které budou vyplněny všechny požadované údaje, včetně razítka a podpisu statutárního zástupce klubu, zasílejte pouze elektronicky na adresy:

oldrich.jakubek@seznam.cz a vonasek@fotbal.cz

Žádost – formulář se základními údaji:

- turnaje výkonnostní a s mezinárodní účastí (minimální počet 10 účastníků)
- uvedení počtu tuzemských a zahraničních účastníků
- historie turnaje (minimálně 5. ročník)
- propozice turnaje (i z posledního ročníku včetně výsledků) přiložit k žádosti

Termín pro uzávěrku přihlášek je 30. 4. 2016. Žádosti odeslané po 30. 4. 2016 nebudou zařazeny k projednávání.


Důležité: k žádosti o dotaci je nutno zaslat potvrzení o vedení účtu nebo kopii smlouvy mezi klubem a bankovním domem, dalším dokladem, který žadatel přiloží je čestné prohlášení o vedení podvojného účetnictví. Při nedodání některého z požadovaných dokumentů bude žádost vyřazena.

Označovací sprej bude mít premiéru i na našem okrese
14. březen 2016

V některých okresních utkáních na našem okrese bude mít v jarní části premiéru tzv. „označovací sprej“.

Kromě nesporného prvku atraktivity přináší použití označovacího spreje také efektivní a efektní nástroj v rukách rozhodčích při organizaci provádění volných kopů, zejména v blízkosti pokutových území.

Sprej slouží k jednodušší kontrole provádění volných kopů – je jasně určena poloha míče, tedy místa odkud má být kop proveden, a je také jasně stanovena požadovaná vzdálenost bránících hráčů (obvykle zdi) od míče. Přitom rozhodčím vyznačená čára stanoví minimální předepsanou vzdálenost, tj. minimálně 9,15m, je tedy důležité, aby byl rozhodčí při určování této vzdálenosti přesný.

Rozhodčí na jarním semináři, který se koná tento víkend, obdrží pokyny pro používání sprejů, bude na ně apelováno, aby byli důslední a zkracování vzdálenosti při kopech netolerovali, protože by tím vlastně zvýhodnili stranu, která se dopustila přestupku proti pravidlům hry.  

Výzva k úhradě členského příspěvku pro členy Fotbalové asociace České republiky
1. březen 2016

Tímto vyzýváme všechny členy Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), kteří do dnešního dne neuhradili členský příspěvek pro rok 2016, aby tak učinili nejpozději do 15. 3. 2016. Pokud tak neučiní, bude v souladu s § 18 odst. 6 Evidenčního a Registračního řádu přistoupeno k jejich vymazání z databáze členství FAČR.

Výše uvedená výzva se týká členů, kteří již v minulosti byli členy FAČR a v letošním roce pouze prodlužují své členství uhrazením členských příspěvků (tato skutečnost je deklarována šedým označením ve sloupci „Stav“, v kartě Výpis členů na is.fotbal.cz, nebo clenstvi.fotbal.cz). Jak je již uvedeno výše, pokud do 15. 3. 2016 nebudou za tyto členy uhrazené členské příspěvky pro rok 2016, k 16. 3. 2016 budou z databáze FAČR vymazáni.

Úhradou členských příspěvků se dle § 18 Evidenčního a registračního řádu (Zachování registrace fyzické osoby jako člena FAČR) rozumí zaevidování provedené platby členského příspěvku za danou osobu v centrální evidenci členství. Tato skutečnost se bez zbytečného odkladu vyznačí v seznamu umístěném na subdoméně portálu is.fotbal.cz ve sloupci „Stav“ zelenou barvou.

Pokud se vymazaní členové opět budou chtít stát členy FAČR, musí postupovat dle § 16 Evidenčního a Registračního řádu FAČR (Registrace fyzické osoby jako člena FAČR).

Letní kemp mládeže OFS Přerov - III. ročník 17.- 22. 7. 2016
1. březen 2016

Z důvodu velkého zájmu byly přihlášky na Letní kemp mládeže OFS Přerov 2016
k 29. 2. 2016 uzavřeny. Seznam všech přihlášených najdete ve sekci KOMISE - KOMISE MLÁDEŽE - FOTBALOVÝ KEMP  OFS PŘEROV - FOTBALOVÝ KEMP 2016 - seznam účastníků.

Mimořádná valná hromada OFS Přerov
29. únor 2016

Dne 17. března 2016 se uskuteční Mimořádná valná hromada OFS Přerov, na které se budou mimo jiné schvalovat nové stanovy OFS.

V úterý 23. 2. 2016 schválil VV OFS Přerov návrh Stanov Okresního fotbalového svazu Přerov. Všechny dokumenty (svolání MVH, pozvánka s programem MVH, návrh stanov OFS Přerov, návrh jednacího řádu OFS Přerov a návrh volebního řádu OFS Přerov) jsou vloženy v příloze tohoto oznámení.

Dále je potřeba brát na vědomí článek 15 odst. 5 navrhovaných stanov, na kterém LPO FA ČR trvá z důvodu našich závazků jako FA ČR vůči ostatním organizacím sportu či fotbalu, ať již doma nebo ve světě (FIFA, UEFA, CAS apod.)

Tuto situaci je pak nutno nejpozději do valné hromady, která se bude konat v roce 2017 (tj. nejpozději 15. 2. 2017) vyřešit. Způsoby jsou v zásadě pouze 2:

 1. Každý klub, jehož statuární orgány tvoří i jiné osoby než z fotbalového hnutí, tj. nejsou členy FA ČR (zejména kluby v rámci TJ) vyřeší situaci tím, že fotbalový oddíl se stane pobočným spolkem s vlastními statutárními orgány v nichž budou všichni statutární zástupci členy FA ČR; nebo
 2. Pobočný spolek nezaloží, ale všichni statuární zástupci (členové výborů, představenstev, dozorčích rad apod.) nehledě na to jaký sport v TJ zastupují, vstoupí zároveň jako členové do FAČR.

Svolání MVH OFS Přerov

Pozvánka na MVH určená pro oddíly OFS Přerov

Návrh Stanov OFS Přerov

Sdělení STK OFS Přerov - 3.kolo soutěží OFS
26. únor 2016

STK na svém zasedání dne 1.3.2016 schválila systém rozlosování 3. kola souěží: OS mužů sk. A, sk. B, OP dorostu a OP ml. žáků.

Termíny jednotlivých utkání dle termínové listiny pro jarní část SR 2015/2016, losovací čísla zůstávají oddílům zachována. losováno dle Bergera.

Kompetní rozlosování bude zveřejněno v nejbližších dnech v IS AFČR.

AKTUALIZOVANÝ VĚCNÝ ZÁMĚR NOVÉHO PŘESTUPNÍHO ŘÁDU A NÁVRH PARAGRAFOVANÉHO ZNĚNÍ
25. únor 2016

Dne 23. 2. 2016 schválil Výkonný výbor aktualizovaný věcný záměr nového Přestupního řádu, jehož účinnost je předpokládána k 1. 6. 2016. Rovněž vzal na vědomí i návrh jeho paragrafového znění. K němu jsou členové FAČR oprávněni podávat své připomínky, a to nejpozději do 31. 3. 2016 na e-mailovu adresu riha@fotbal.cz. (24. 2. 2016 opravena chyba přestupního období v režimu amatérských hráčů - § 7 odst. 3).

Dokumenty zde

Končí farmy i hostování amatérů, fotbal zavádí nový přestupní řád
24. únor 2016
V českém fotbale začne 1. června platit nový přestupní řád, který zavádí změny mezi profesionály, ale hlavně mezi amatéry. Na základě požadavků Světové fotbalové federace (FIFA) končí systém farem a hostování amatérů. Mladí a starší hráči budou moci přestupovat bez náhrad, pro ostatní jsou jasně stanovené odstupné a tréninkové kompenzace.

„Kriticky na naši adresu musím říct, že jsme nereagovali na výzvy FIFA. Ta nám v letech 2008, 2010 a 2012 předložila materiály, které jsme měli zapracovat. Od ledna 2015 na nás začala tlačit, abychom přestupní řád dali do souladu s přestupním řádem FIFA,“ vysvětlil generální sekretář české asociace Rudolf Řepka.

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (FAČR) v úterý schválil tak zvaný věcný záměr novelizovaného přestupního řádu. Zástupci profesionálního i amatérského fotbalu mají nyní čas do konce března k připomínkování, ale řád 1. června každopádně platit začne.

Co zavádí?

V první nebo druhé lize smějí hrát pouze fotbalisté s tak zvanou „ligovou profesionální smlouvu“ (ta zaručuje měsíční příjem od deseti tisíc korun výše). V každém zápase můžou nastoupit až tři hráči bez ligového kontraktu - takoví hráči však můžou odehrát maximálně tři zápasy během soutěžního ročníku. Pak i oni musejí podepsat „ligovou profesionální smlouvu“.

Dle stávajícího řádu byl i k přestupu amatérů nutný souhlas mateřského klubu. FIFA však nařizuje, že jediným důvodem bránícím hráči v přestupu do nového klubu je profesionální smlouva mezi ním a mateřským klubem.

Volný pohyb hráčů

 • 6 - 9 let
  -standardní letní a zimní přestupní období
  -zdarma
 • 10 - 11 let
  -standardní letní a zimní přestupní období
  -1 500 korun za každý rok registrace
 • 12 - 33 let
  -1. - 20. června
  -uhrazení odstupného dle tabulky
 • 34 a více let
  -1. - 20. června
  -zdarma

To znamená, že amatérští fotbalisté můžou v určeném období přestupovat dle svého uvážení, aniž by k tomu potřebovali souhlas svého dosavadního klubu. Děti a fotbalisté nad 34 let přestupují zdarma, za ostatní musí nový klub uhradit odstupné (viz tabulka).

Zvláštní postavení budou mít dorostenci působící v tak zvaných „licenčních“ klubech (první a druhá liga). Jejich volný pohyb bude omezen, a to co se týče přestupu do jiného „licenčního“ klubu - přestup bez souhlasu mateřského klubu bude možný jen tehdy, když s ním nový klub uzavře ligovou profesionální smlouvu (a tím dojde k výplatě tréninkové kompenzace) a uhradí 200 tisíc korun mateřskému licenčnímu klubu.

Tréninková kompenzace se bude vyplácet, když hráč poprvé podepíše ligovou profesionální smlouvu. Rozpočítá se mezi kluby, které se podílely na výchově hráče do 23 let.

Ruší se institut hostování amatérských hráčů. FAČR však ve věcném záměru píše: „Zároveň je zapotřebí dodat, že třístranné dohodě mezi kluby a hráčem spočívající v tom, že hráč přestoupí po určené době zpět do původního klubu, ničeho nebrání a jistě je taková dohoda možná.“

Zároveň končí systém farem. Hráč může hrát jen za jeden klub, ve kterém je registrovaný. V rámci jednoho klubu však samozřejmě může hrát za více mužstev (například za áčko i béčko či juniorku).

 

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN