Aktuality

Návrh přestupního řádu - připomínky oddílů OFS Přerov
6. duben 2016

MVH OFS Přerov uložila VV OFS Přerov zaslat dotazy na legislativně právní oddělení FAČR ohledně nového návrhu přestupního řádu FAČR. Oddíly měly možnost své dotazy směřovat směrem k sekretariátu OFS. Jedinný oddíl, který vznesl několik dotazů byl FK Spartak Lipník nad Bečvou, za  což patří oddílu poděkování.

Připomínky oddílu  FK Spartak Lipník nad Bečvou:

1/ Volný pohyb hráčů

- odd. 2, § 7, odst. 5b); § 9, odst. 5a)

Regulovat také cirkulaci hráčů v kategorii ml. přípravek – U7 a U8 důvod:

  1. týmy mladších přípravek jsou účastníky soutěží a zejména v malých klubech si nemohou dovolit rozpad kádru nekontrolovaným odchodem hráčů během soutěží. Bezbřehá fluktuace hráčů v této kategorii by pro ně byla likvidační.
  2. Přiměřené odstupné bude regulátorem pro přestup hráčů, u kterých není výkonnostní potenciál, do klubů z vyšších soutěží a zároveň částečnou náhradou nákladů mateřských klubů vynaložených na výchovu těchto hráčů

Úprava:

§ 7

5.   Bez souhlasu mateřského klubu lze přestup v režimu amatérských hráčů uskutečnit též

b)   na základě takového podání směřujícího k registraci přestupu hráče nebo hráčky věkové kategorie U7, U8, U10 a U11 podle § 2 odst. 2 a § 33 odst. 1 Soutěžního řádu mládeže a žen, které je uskutečněno v obdobích podle odstavce 3.

§ 9

  1. Smluvené odstupné ani stanovené odstupné se neplatí:

a)    za hráče, který v soutěžním ročníku, během něhož má dojít k přestupu, dovršil nebo dovrší nejvýše 6. rok věku;

2/ Odstupné

- odd. 2, § 11, odst. 1 a odst. 5

Regulovat také cirkulaci hráčů v kategorii ml. přípravek – U7 a U8

důvod: částečná náhrada vynaložených nákladů na výchovu mladých hráčů mateřským klubům, z nichž naprostá většina nedosáhne na “kompenzaci”

Úprava: (text zůstane nezměněn)

§ 11

  1. Stanovené odstupné se platí též v případech přestupu podle § 7 odst. 5 písm. b), a to ve výši 1 500,‐ Kč za každý započatý rok registrace

3/ Tréninkové kompenzace

- odd. 2, § 14 a § 15

Rozsířit rozsah tréninkových kompenzací i na kluby ČFL, MSFL a divizí s generelní platností bez ohledu na podmínku profesilnální smlouvy hráče (sazby kompenzací úměrně ponížit).

důvod: rozšířit podstatně portfolio potenciálních adresátů tréninkových kompenzací a motivovat tak širší členskou základnu trenérů a fotbalových činovníků k vyhledávání a výchově mladých hráčů.

Úprava: (obsah shora uvedených návrhů promítnout do příslušných textů PŘ)

4/ Střídavý start hráčů U 9 až U 17

- v návrhu PŘ není obsaženo

Na základě dosavadních zkušeností ponechat v PŘ institut střídavého startu hráčů a jej pro kategorie U9 až U17.

Důvod - toto pravidlo přináší následující pozitivní efekty:

1)       Doplnit hráčské kádry týmů, ve kterých hráč současně působí (obdoba v jiných sportech – hokej)

2)       Možnost vyššího herní vytížení schopných hráčů po dohodě obou klubů

3)       Pružný systém herní zátěže hráče v souladu s jeho aktuální výkonností, časovými možnostmi, ekonomickým zázemím a zdravotním stavem.

Úprava: (obsah shora uvedených návrhů promítnout do nových textů PŘ)

 

Vyjádření legislativně právního oddělení:

Souhrnně k bodům 1 a 2: Ohledně otázky plateb za hráče přípravky probíhá dlouhodobě debata uvnitř Fotbalové asociace, kdy převládajícím názorem odborných komisí je to, že hráči přípravky by ve svém volném pohybu měli být omezeni naprosto minimálně, ne-li vůbec. Tento názor je, pokud je mi známo, založen především na zájmu hráče tohoto věku u fotbalu udržet a zabránit tomu, aby je v tomto věku od fotbalu cokoliv odrazovalo, stejně jako skutečnost, že většina nákladů je v praxi obecně vzato hrazena rodiči, často odstupné nevyjímaje. Na druhé straně bylo potřeba zabránit tomu, aby byl příliš propastný rozdíl mezi odstupným v kategorii mladších žáků a odstupným v přípravce, jinými slovy, aby větší kluby nenabraly houfně hráče v přípravkovém věku. Výsledkem je určitý kompromis plateb pouze u hráčů U10 a U11.

K bodu 3: Této připomínce je vyhověno. Takto jsme s tím počítali konec konců od samého počátku (Věcný záměr z prosince), v průběhu připomínek se jevilo toto jako neudržitelné, nicméně podařilo se to prosadit. TK se tedy bude vyplácet jak za ligovou, tak za standardní smlouvu, jak ligovými, tak neligovými kluby.

K bodu 4: Hlavním úkolem Legislativně právního oddělení je v rámci přípravy Přestupního řádu mimo jiné zabezpečit, aby byla dodržena kogentní ustanovení mezinárodního přestupního řádu FIFA. Bohužel Vámi navrhované je v přímém a zásadním v rozporu s tímto předpisem a FAČR se v rámci svých předpisů od tohoto nesmí odchylovat. Obzvlášť u střídavých startů to bylo FAČR zdůrazněno jak v rámci posouzení Přestupního řádu FAČR ze strany FIFA doručeného FAČR 19. 1. 2015, tak v rámci osobního jednání zástupců FAČR na FIFA dne 5. 8. 2015, jakož i skupině zástupců profesionálních i amatérských klubů na jednání na FIFA dne 29. 1. 2016. Střídavé starty prostě není možné zachovat. Ruku v ruce s tím jde ale organizace žákovských soutěží, pokud je mi známo, snad by se od sezony 2017/2018 měla chystat v tomto směru změna tak, aby došlo k určitému návratu hráčů do krajů apod. V tomto směru však nemohu ničeho závazně slíbit, je to v kompetenci Komise mládeže a posléze Výkonného výboru.

 

 

3. kolo soutěží OFS Přerov
5. duben 2016

3. kolo soutěží OS sk. A a B, OP dorostu a OP ml. žáků je již zveřejněno v IS. 

Úřední deska
4. duben 2016

Upozorňujeme všechny oddíly, že na stránkách OFS je nainstalována ,,úřední deska". Povinností všech oddílů je sledovat úřední zprávy ze všech komisí. Rovněž zprávy ze všech komisí najdete neustále na liště ,,Zprávy z OFS".

 

Nadační fond - podpora fotbalové mládeže Olomouckého kraje
4. duben 2016

Připomenutí:

Stránky www.kfsol.cz - Nadační fond - Žádost o příspěvek z Nadačního fondu do 10 tisíc - je možnost o tyto příspěvky žádat i v případě, že mládežnické mužstvo některého z oddílů se zúčastní turnaje v zahraničí.

Komise rozhodčích - NOVÉ STRÁNKY
31. březen 2016

K dispozici jsou nové stránky Komise rozhodčích. 

www.rozhodci-ofsprerov.cz

Na těchto stránkách najdete vše potřebné, od adresářů rozhodčích, členů komise rozhodčích, tak metodických pokynů, fotbalových pravidel a řádů či dalších užitečných odkazů a dokumentů.

Změny Věcného záměru nového Přestupního řádu
31. březen 2016

Na svém zasedání dne 22. 3. 2016 přijal Výkonný výbor FAČR několik málo změn věcného záměru nového Přestupního řádu, které představují první výsledky probíhajícího připomínkového řízení jeho paragrafovaného znění.

To končí posledního března, předpis samotný pak nabyde účinnosti k 1. 6. 2016. Věcný záměr v nejaktuálnějším znění lze nalézt ZDE.

Výčet výše zmíněných změn je následující:

1) Výkonný výbor FAČR schválil ve vztahu k tréninkové kompenzaci návrat k původně navrhované koncepci, tedy že se tréninková kompenzace bude vyplácet bez rozdílu též při uzavření standardní profesionální smlouvy a nikoliv jen u ligové profesionální smlouvy.

2) S ohledem na to, že tréninková kompenzace je novým institutem, bude se vyplácet pouze u hráčů, kteří k nabytí účinnosti předpisů nebudou v členském klubu, který s ním smlouvu v budoucnu uzavře, registrováni. Bude se tedy vztahovat pouze na případy hráčů, kteří do členského klubu přestoupí po 1. 6. 2016, protože hráči stávající do členského klubu přestoupili za jiných pravidel a tréninkové kompenzace jsou často řešeny smlouvami o přestupu za jiných legislativních podmínek.

3) Tréninková kompenzace nebude vyplácena u hráče, který přestoupí po skončení jeho profesionální smlouvy v případě, že mateřský klub nenabídne hráči prodloužení smlouvy za přinejmenším stávajících podmínek alespoň 30 dnů před koncem její účinnosti. Obdobně to platí u tréninkové kompenzace dle pravidel FIFA s tím rozdílem, že lhůta je šedesátidenní.

4) K úpravě došlo rovněž ve vztahu k tzv. pravidlu tří. Jeho podoba bude oproti původně navrhované upravena tak, že v druhé lize může nastoupit bez ligové profesionální smlouvy nejvýše 5 hráčů v jednom utkání, jeden hráč takto může nastupovat nanejvýše po dobu jedné části soutěžního ročníku, v první lize pak nejvýše 3 hráči v jednom utkání a jeden hráč takto může nastupovat opět po dobu jedné části soutěžního ročníku. Zároveň hráč, který jednou již měl uzavřenou ligovou profesionální smlouvu, bude oprávněn v první nebo druhé lize nastoupit již jen s ligovou profesionální smlouvou a výjimky se na něj tudíž vztahovat nebudou.

Do Přestupního řádu bude rovněž zahrnut „studijní přestup“, který se bude provádět na základě předložení předepsaného tiskopisu s doložením dokladu o přijetí hráče na studium registračnímu úseku FAČR. Půjde o dočasný přestup, kdy po ukončení studia bude proveden přestup zpět do původního mateřského klubu. Samozřejmě takový dočasný studijní přestup bude možné uskutečnit za té podmínky, že by nebylo možné, aby s ohledem na studium hráč po jeho dobu působil v mateřském klubu.

 

Důležité upozornění KFS, OFS a klubům o povinnosti zveřejnit účetní závěrku
30. březen 2016

FAČR si tímto dovoluje připomenout fotbalovému hnutí tu skutečnost, že účetní jednotky zapsané v některém z veřejných rejstříků mají dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění zákona č. 221/2015 Sb., resp. jeho přechodného ustanovení pod bodem č. 2, povinnost zveřejnit účetní závěrku v plném či zjednodušeném rozsahu za rok 2014 nejpozději do 31.3.2016, a to zasláním ke zveřejnění do Sbírky listin toho rejstříkového soudu, který vede jejich účetní jednotku ve veřejném rejstříku. Pokud má účetní jednotka povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zašle ke zveřejnění závěrku i zprávu auditora. 

 

Povinnost zveřejnit účetní závěrku za rok 2015 v rozsahu odpovídajícím vedenému účetnictví je stanovena pro všechny účetní jednotky, které jsou zapsané v některém z veřejných rejstříků, a to do 30. 11. 2017.

Povinnost zveřejnit účetní závěrku za rok 2016 v rozsahu odpovídajícím vedenému účetnictví, ale i přehled o majetku a závazcích, který účetní jednotka účtující v sestavě jednoduchého účetnictví sestavuje do šesti měsíců po skončení účetního období, je stanovena pro ty účetní jednotky, které jsou zapsané v některém z veřejných rejstříků, a to nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky (sestaveného přehledu o majetku a závazcích).

Při nesplnění povinností v termínech jak je uvedeno výše vyzve příslušný rejstříkový soud účetní jednotku ke splnění povinností, pokud účetní jednotka nebude na výzvu reagovat, vystavuje se riziku vyměření pořádkové pokuty.

Zveřejnění zasláním do Sbírky listin je možné pouze elektronicky, a to ve formátu PDF. Každá listina se předává jako právě jeden PDF dokument, není tedy možné rozdělit jednu listinu do více PDF dokumentů a ani slučovat více listin do jednoho PDF dokumentu. Velikost předávaných dokumentů je omezena na 150 kB na jednu stránku listiny. PDF dokumenty nesmí být zašifrovány, zaheslovány a nesmí být omezena možnost jejich tisku.

Listiny ve formátu PDF je možné zasílat buď:

- datovou schránkou – max. velikost zasílaného souboru 10 MB

není nutný elektronický podpis, pokud je zasíláno z datové schránky osoby, které se týkají zasílané dokumenty, pokud podává osoba, které se zveřejňované dokumenty netýkají (např. advokát, účetní firma), el. podpis nutný je

- e-mailem na elektronickou adresu soudu – max. velikost zasílaného souboru 10 MB

je nutný uznávaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu

- on-line podáním prostřednictvím portálu https://or.justice.cz/ias/ui/podani - max. velikost zasílaného souboru 10 MB

je nutný uznávaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu

- webovou aplikací ePodatelna dostupnou na www.justice.cz – max. velikost zasílaného souboru 10 MB

o je nutný uznávaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu

- na technickém nosiči dat (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) zasláním poštou nebo předáním na podatelně soudu

musí být přiložen průvodní dopis, který vlastnoručně podepíše statutární orgán a pokud listinu zasílá jiná osoba (např. advokát, účetní firma) musí být přiložena i podepsaná plná moc či odkaz na plnou moc, která je již u soudu založena

Soubory větší než 10 MB nelze zasílat elektronicky, je tedy možné je podat pouze na technickém nosiči dat.

DOLOŽENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY KFS A OFS ZA ROK 2015 DO EVIDENCE FAČR

Dále si dovolujeme připomenout KFS a OFS jejich povinnost zaslat FAČR účetní závěrku za rok 2015 do centrální evidence FAČR, která se skládá z Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a Přílohy k účetní závěrce, a to do 1. 4. 2016. Pokud si KFS či OFS požádal o odklad z důvodu zpracování daňového přiznání DPPO za rok 2015 daňovým poradcem prosí FAČR o sdělení této informace a zaslání účetní závěrky za rok 2015 po jejím zpracování, nejpozději však do 1.7.2016. 

Životní jubileum - pan Petr Caletka - člen Komise mládeže OFS Přerov
28. březen 2016
Upozornění STK OFS Přerov
24. březen 2016

STK OFS Přerov upozorňuje, že ty oddíly, které mají "A" družstva ve vyšší soutěži, že je třeba vložit soupisku "A" družstva do IS FAČR.

Upozornění sekretariátu
24. březen 2016

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech od 29.3.2016 do 7.4.2016 (včetně), bude sekretáře OFS Přerov Mgr. Petra Caletku z důvodu jeho účasti na zahraničním semináři UEFA, dočasně zastupovat jako pověřený sekretář Ing. Radka Pospíšilová, tel. 732 838 773. Veškerou e-mailovou korespondenci zasílejte dále na e-mail ofs@raz-dva.cz 

V případě záležitostí OFS můžete v této době kontaktovat rovněž předsedu OFS Přerov Mgr. Romana Párala, tel. 608 747 167, případně předsedu STK Přerov pana Josefa Zavadila, tel.776 652 284

 

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN