Aktuality

Změna stanov a změna názvu klubu v souvislosti s novým občanským zákoníkem
18. květen 2016

Několik informací ke změně stanov a názvu klubu v souvislosti s novým občanským zákoníkem

Změna názvu již měla být provedena, informace pro ty kluby, kteří změnu názvu klubu, změnu stanov, ještě neprovedli.

Aby mohl VV FAČR Vaši žádost změnu názvu klubu  schválit, je potřeba zaslat nejlépe na emailovou adresu FAČR, nebo na legislativně právní oddělení následující informace:

- průvodní dopis, žádost Vašeho fotbalového klubu k FAČR, kde o změnu žádáte - stačí volnou formou, není k tomu žádná příloha - tento dopis musí být podepsán a orazítkován

- úplný výpis ze spolkového rejstříku či usnesení z příslušného krajského soudu

- stanovy klubu

Vzor průvodního dopisu:

Žádost o změnu názvu fotbalového klubu

Tímto Vás žádáme o změnu názvu našeho fotbalového oddílu, ke kterému došlo na základě valné hromady dne ......., při které byly schváleny nové stanovy v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Původní název ........... byl změněn na ......... Tato změna již byla potvrzena usnesením Krajského soudu ....., pobočka ..... ze dne ...., které Vám zasíláme v příloze, současně s výpisem ze spolkového rejstříku a schválenými stanovami.

 

 

Pozvánka na Mezinárodní turnaj mladších žáků
13. květen 2016
Upozornění FAČR týkající se dotací a vedení účetnictví
13. květen 2016
Nový Přestupní řád schválen!
11. květen 2016

Dne 9. 5. 2016 na svém řádném zasedání Výkonný výbor schválil konečný návrh nového Přestupního řádu. Předpis, jehož příprava trvala téměř rok, a k jehož podobě se členové FAČR a vůbec široká fotbalová veřejnost měla příležitost vyjadřovat a připomínkovat více než 4 měsíce, nabyde účinnosti dne 1. 6. 2016. Schválené znění je dostupné zde.

Úvodem článku, jehož cílem je shrnout připomínkové řízení, nutno konstatovat, že snahou Fotbalové asociace České republiky (FAČR) byla především transparentnost příprav a maximální informovanost členů FAČR. Ta se však projevila pouze částečně. Jiný závěr snad ani nelze učinit s ohledem na události posledních týdnů doprovozené mediální desinterpretací návrhu, potažmo jinými kroky ze strany hráčské asociace (ČAFH).

Jeví se až jako zbytečné věnovat právě řečenému více než pár úvodních slov, uveďme však alespoň následující. Dne 23. 2. 2016 FAČR zveřejnila návrh paragrafového znění návrhu nového Přestupního řádu. Z jeho ustanovení jasně vyplývalo, že za hráče, kterým skončila profesionální smlouva, se nevyžaduje žádné odstupné (v původním návrhu jde o § 7 odst. 8 ve spojení s § 9 odst. 5, ve schváleném znění o § 7 odst. 8 ve spojení s § 9 odst. 6). Jedinou výjimku představuje u hráčů do 23 let věku tréninková kompenzace, tak jak je to celosvětově běžné. Na tomto návrhu se ničeho v průběhu připomínkového řízení nezměnilo.

Ze strany některých subjektů pak zjevně došlo buď k tomu, že si návrh paragrafového znění nepřečetli, nebo těmto ustanovením neporozuměli. Těžko si lze jinak vysvětlit, že právě status hráče po konci smlouvy sledovaly připomínky ČAFH ze dne 17. 3. 2016. Na tyto připomínky FAČR odpověděla dne 22. 3. 2016. Pro demonstraci využijme citace z této odpovědi dostupné zde„Hráči, kterým z jakéhokoliv důvodu zanikne účinnost smlouvy, přestupují bez jakéhokoliv odstupného. Pouze u hráčů do 23 let se při přestupu uplatní tréninková kompenzace, a to pouze v případě, kdy k zániku závazku založeného profesionální smlouvou nedošlo na základě jednostranného právního jednání členského klubu, který tuto smlouvu s hráčem uzavřel, bez oprávněných důvodů.“ Pro úplnost dodejme, že na základě připomínkové řízení bylo přikročeno k tomu, že tréninková kompenzace se u hráčů do 23 let po skončení smlouvy bude hradit jen v případě, že mateřský klub nabídl hráči prodloužení smlouvy za přinejmenším shodných podmínek alespoň 30 dnů před koncem smlouvy.

Je tak až zarážející vůbec existence petice profesionálních hráčů, jež byla doručena v posledním dubnovém týdnu. Na základě té byly pořádány workshopy pro tyto hráče. Napadaná problematika tam byla vysvětlena a obavy, přinejmenším účastnivších se hráčů, rozptýleny.

Bylo by však nesprávné věnovat se pouze připomínkám ČAFH, neb dotazů a připomínek se sešla celá řada, leckdy propracované a legitimní. Tak své připomínky adresovaly FAČR profesionální kluby, o jejichž vypořádání FAČR informovala již zde dne 31. 3. 2016. Legislativně právní oddělení FAČR (LPO) zaregistrovalo v období od 23. 2. 2016 do 31. 3. 2016 celkem 43 připomínek a podnětů. Často se náměty různých připomínkujících opakovaly, a tak bylo zřejmé, že jde o oblasti, které jsou pro ty či ony zájmové skupiny více či méně důležité. Některé připomínky ovšem trpěly nedostatečným pochopením východisek, ze kterých návrh vycházel a vychází, nebo dokonce jistou mírou apriorně negativního, odmítavého postoje, popř. snahou o rezistentní přístup k jakékoliv změně.

LPO dále registrovalo ve sledovaném období rovněž celkem 44 dotazů ohledně nového Přestupního řádu, které byly motivovány především utvrzením se tazatelů, zda správně problematiku pochopili, popř. v některých případech bylo nabíledni, že položení dotazu způsobily jisté fámy a pověry, které nový Přestupní řád doprovází.

Z výše zmíněných připomínek zmiňme návrh Zlínského krajského fotbalového svazu, jehož předmětem bylo zejména navýšení částek v tabulce odstupného (zdůrazněme, že jde pouze pro hráče amatérské, kteří nejsou v režimu po skončení profesionální smlouvy) pro členské kluby v profesionálních soutěžích, popř. v ČFL, MSFL a divizích. Tato část návrhu by však vedla právě k znevýhodnění členských klubů úrovně krajského přeboru a nižší, nebylo jí proto v tomto ohledu vyhověno. Naopak návrh ponížit částky odstupného v kategorii dospělých u úrovně krajského přeboru a nižší, byla při finalizaci tabulek do určité míry zohledněna, a to vedle dalších podnětů v tomto obsahově podobných či totožných.

Není jistě překvapením, že právě tabulky odstupného byly jednou z nejčastěji zmiňovaných oblastí. Z větší části bylo požadováno navýšení navrhovaných částek. Například v případě návrhu OFS Znojmo o 100%, v případě návrhu OFS Náchod o zhruba 25% až 100%. Je však nutno podotknout, že právě zvyšování navrhovaných částek by představovalo zásah do celkové systematiky přestupních pravidel, a proto těmto návrhům už z podstaty věci nemohlo býti vyhověno.

Lze mít za to, že takové návrhy pramení právě z výše zmiňovaného odmítavého postoje ke změně v uvažování a vůbec vnímaní amatérského fotbalu v celkovém kontextu. Je žádoucí si uvědomit, že na úrovni amatérské, je jakékoliv hrazení neadekvátně vysokých přestupních částek vůbec v rozporu s adjektivem „amatérský“ jako takovým. Bylo proto třeba vážit zájmů všech zainteresovaných stran a vyvinout maximální snahu o nalezení pokud možno vyváženého návrhu.

Oproti návrhu zveřejněnému dne 23. 2. 2016 schválené znění obsahuje přechodná a závěrečná ustanovení. Zde bylo zásadní vyřešit mj. přechod stávajících profesionálních a poloprofesionálních smluv na nový systém smluv, nejen proto je třeba členy FAČR upozornit, aby předmětná ustanovení neušla jejich pozornosti.

Poslední poznámkou v tomto ohledu je problematika právě poloprofesionálních smluv, jejichž minimální výše odměny je dle stávající úpravy 1000,- Kč měsíčně. Někteří členové FAČR považují za krajně nešťastné, že se zvýší minimální výše odměny, neb tohoto institutu využívaly pohraniční členské kluby, aby zabránily odchodu hráčů do zahraničí. V tomto ohledu je nutno poznamenat, že právě poloprofesionálních smluv s odměnou ve výši 1000,- Kč měsíčně FAČR v současnosti eviduje přesně 107, přičemž jde o smlouvy, které uzavírá jen několik velmi málo členských klubů.

Květen - Měsíc náborů
11. květen 2016

 

Květen - měsíc náborů

Květen - měsíc náborů Úspěšný projekt FAČR Měsíc náborů pokračuje i v letošním roce. V Olomouckém kraji se v květnu uskuteční 5 náborových akcí.

 

 

 

 

Měsíc náborů začíná, fotbal do svých řad láká nové hvězdičky

Po velkém úspěchu náborových Měsíc náborů v roce 2015 v rámci projektu Můj první gól, se Fotbalová asociace České republiky rozhodla opět přilákat na fotbalové trávníky nové malé hvězdičky, a to jak chlapce, tak dívky. Po celý měsíc nyní budou probíhat náborové akce, z nich celých 80 bude finančně i materiálně podpořeno FAČR.

Během května a září 2015 bylo ze strany FAČR podpořeno 146 náborových akcí po celé České republice, kterých se dohromady zúčastnilo neuvěřitelných 26 550 dětí, 12 450 v květnu a 14 100 v září. I díky těmto skvělým akcím vzrostla během měsíců května a září členská základna FAČR mládeže ve věku 5-19 let o dalších 12 374 nových členů, z toho 3 152 během května a 9 222 v září. A i v roce 2016 budou v měsících květnu a září akce podpořené FAČR, s cílem přilákat k fotbalu nové hvězdičky, pokračovat.

,,Díky zkušenostem s nábory z minulých let chceme společně s Komisí mládeže a krajskými profesionálními trenéry mládeže posunout tyto akce opět o stupínek výše, a to jak celkovou organizací, informováním veřejnosti, tak i bychom se opět rádi pohybovali ve skvělých číslech zúčastněných dětí a následně pak samozřejmě i v počtech nových členů FAČR, především ve věku 5-12 let. Pokračovat bude také spolupráce s naším partnerem firmou PUMA, na všech akcích podpořených FAČR tedy bude opět používáno stejné vybavení, pro děti jsme nechali vyrobit drobné dárky a propagační materiály. Věříme, že tyto akce přinesou zase spoustu dětské radosti a sportovních zážitků, díky kterým budeme nakonec v našich řadách moci přivítat stovky nových malých fotbalistů a fotbalistek. A rádi bychom také opět vysokou úrovní projektu potvrdili, že ocenění od UEFA za nejlepší Grassroots projekt roku 2015 bylo ve velmi silné konkurenci skvělých projektů zcela oprávněné,“ dodal koordinátor akce a Grassroots manažer FAČR Michal Blažej.

Velkým lákadlem v rámci náborových akcí a projektu Můj první gól, který po celý rok informuje fotbalovou veřejnost a především rodiče o možnostech přihlášení svých dětí do FAČR, je možností získání krásného dárku, a to také v průběhu aktuální sezóny 2015/2016. Podmínkou bude pouze platné členství FAČR, rok narození 2008 a registrace na webu projektu www.mujprvnigol.cz , a poté jim bude zaslán balíček od firmy PUMA obsahující sportovní tašku, tréninkový dres, míč č.3., lahev na pití a propagační materiály reprezentace ČR. O balíček mohou žádat noví, ale i již dříve registrovaní hráči a hráčky ročníku 2008, a to nejpozději do 30. 6. 2016. Od nové sezóny 2016/2017, tedy od 1. 7. 2016 bude možné o balíček žádat pro ročníky 2009.

Na těchto webových stránkách je možné si mimo důležitých informací k náborovým akcím a členství FAČR také přečíst články k jednotlivým akcím a prohlédnout si fotografie a videa, které byly kluby pořízeny. Na fotkách i videích je možno vidět nejen spoustu dětské radosti, ale i velké množství osobností z řad hráčů, trenérů, funkcionářů, ale i zástupců krajů a okresů. Průběžně jsou na web přidávány i fotbalové příběhy osobností ze světa sportu i kultury, mezi kterými naleznete patrona projektu Tomáše Rosického, Antonína Panenku, či Pavla Nedvěda, reprezentantky ČR sestry Irenu a Lucii Martínkovy, nejlepšího střelce národního týmu v historii Jana Kollera a spoustu dalších známých tváří nejen z fotbalových trávníků.


Zdroj:https://mujfotbal.fotbal.cz/mesic-naboru-zacina-fotbal-do-svych-rad-laka-nove-hvezdicky/a2613#2

Výročí klubů, letní turnaje oddílů
10. květen 2016

V případě, že v letní přestávce slavíte výročí  Vašeho oddílu, nebo pořádáte významné turnaje ať už mládeženické či dospělé, pošlete pozvánku a propozice na OFS Přerov a ten Vaši akci vždy týden před konáním uveřejní na internetové stránky, tak aby o těchto akcích věděla  co nejširší fotbalová veřejnost.

Komuniké z 29. řádného zasedání Výkonného výboru FAČR dne 9. 5. 2016
9. květen 2016

VV FAČR revokoval své usnesení o nezveřejňování výsledků a tabulek a odsouhlasil neuveřejňování tabulek s tím, že výsledky se uveřejňovat mohou. Nyní tedy ve znění: „VV FAČR rozhodl o nezveřejňování tabulek soutěží u obou kategorií přípravek na všech úrovních a stejně tak u kategorie mladších žáků v soutěžích SpSM".

Ceny Dr. Václava Jíry za rok 2016 - laureáti
9. květen 2016

Jindřich Máčala
Dnes jedenasedmdesátiletý pan Máčala hrával aktivně fotbal až do svých padesáti let, za Mohelnici a v Přerově. Tam se pak stal na čtyři roky trenérem, nejprve mládeže a potom dospělých. Od roku 2000 do současnosti je předsedou disciplinární komise OFS Přerov a zároveň od roku 2011 dosud pracuje v disciplinární komisi Olomouckého Krajského fotbalového svazu. Na ocenění byl nominován OFS Přerov.

Nominace a informace k finálovému turnaji výběrů U 12 v Hluku ve dnech 10-11. 5. 2016
5. květen 2016

Výběr kategorie ,,U12" Okresního fotbalového svazu Přerov se stal jako v minulém roce vítězem okresních výběrů  Olomouckého KFS ,,O Pohár předsedy Olomouckého krajského fotbalového svazu" a postupuje na Finálový turnaj - výběry OFS ,,U12" - pásmo Východ , který se uskuteční ve dnech 10-11. 5. 2016 v Hluku.

BLAHOPŘEJEME.

Bonusový program pro členy FAČR mění svoji podobu
4. květen 2016
Členové Fotbalové asociace České republiky mohou již 3 roky využívat celé řady slev a výhod v rámci bonusového programu Být členem se vyplatí!, který byl spuštěn přesně 1. května 2013. Od té doby všichni členové FAČR automaticky obdrželi kartu ALIVE FAČR, pomocí které uplatňovali slevy na e-shopech a v kamenných obchodech. Celkově členům, kteří svoji kartu používali, pomohl bonusový program ušetřit kolem 6 miliónů korun!

Od 1. května 2016 se na základě vysledovaných trendů používání benefitních karet mění systém celého bonusového programu Být členem se vyplatí!. Nabízené široké množství Exkluzivních výhod a slev v rámci Katalogu slev Alive zůstane nedotčen, právě naopak budeme dále hledat nové partnery, kteří budou ještě více vyhovovat potřebám členů FAČR. Změna nastane v distribuci benefitních karet ALIVE - nově si členové FAČR, kteří budou chtít nadále využívat slev a výhod v bonusovém programu, musí kartu objednat pomocí jednoduchého on-line formuláře umístěného na webu www.bytclenemsevyplati.cz. Benefitní karta ALIVE pak bude do 5 dní doručena doporučenou poštou na adresu uvedenou ve formuláři. Zvýhodněná cena benefitní karty ALIVE je pro členy FAČR 160 Kč včetně DPH a poštovného. Karta je vystavována s platností 1 rok.

Současné vystavené karty ALIVE FAČR končí dne 1. května 2016 svoji platnost a nebudou nadále platná pro využití členských slev v rámci bonusového programu pro členy FAČR, to platí i pro členské výhody na nákup vstupenek na domácí zápasy české fotbalové reprezentace.

Nové benefitní karty ALIVE vám mimo již zavedených slev na fotbalovém e-shopu NETfotbal.cz, na předplatném magazínu PRO FOOTBALL či na oblečení a vybavení značek Under Armour a Oakley nabídne i další slevy v oblasti kultury, cestování a volného času na více než 1600 místech po celé ČR včetně slev do lyžařských areálů a na hudební festivaly. Zároveň mohou členové FAČR získat unikátní pojištění od pojišťovny UNIQA a slevu na pohonné hmoty díky kartě DFC!

Svoji benefitní kartu ALIVE si můžete již nyní objednat ZDE .

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN