Aktuality

Komise rozhodčích - NOVÉ STRÁNKY
31. březen 2016

K dispozici jsou nové stránky Komise rozhodčích. 

www.rozhodci-ofsprerov.cz

Na těchto stránkách najdete vše potřebné, od adresářů rozhodčích, členů komise rozhodčích, tak metodických pokynů, fotbalových pravidel a řádů či dalších užitečných odkazů a dokumentů.

Změny Věcného záměru nového Přestupního řádu
31. březen 2016

Na svém zasedání dne 22. 3. 2016 přijal Výkonný výbor FAČR několik málo změn věcného záměru nového Přestupního řádu, které představují první výsledky probíhajícího připomínkového řízení jeho paragrafovaného znění.

To končí posledního března, předpis samotný pak nabyde účinnosti k 1. 6. 2016. Věcný záměr v nejaktuálnějším znění lze nalézt ZDE.

Výčet výše zmíněných změn je následující:

1) Výkonný výbor FAČR schválil ve vztahu k tréninkové kompenzaci návrat k původně navrhované koncepci, tedy že se tréninková kompenzace bude vyplácet bez rozdílu též při uzavření standardní profesionální smlouvy a nikoliv jen u ligové profesionální smlouvy.

2) S ohledem na to, že tréninková kompenzace je novým institutem, bude se vyplácet pouze u hráčů, kteří k nabytí účinnosti předpisů nebudou v členském klubu, který s ním smlouvu v budoucnu uzavře, registrováni. Bude se tedy vztahovat pouze na případy hráčů, kteří do členského klubu přestoupí po 1. 6. 2016, protože hráči stávající do členského klubu přestoupili za jiných pravidel a tréninkové kompenzace jsou často řešeny smlouvami o přestupu za jiných legislativních podmínek.

3) Tréninková kompenzace nebude vyplácena u hráče, který přestoupí po skončení jeho profesionální smlouvy v případě, že mateřský klub nenabídne hráči prodloužení smlouvy za přinejmenším stávajících podmínek alespoň 30 dnů před koncem její účinnosti. Obdobně to platí u tréninkové kompenzace dle pravidel FIFA s tím rozdílem, že lhůta je šedesátidenní.

4) K úpravě došlo rovněž ve vztahu k tzv. pravidlu tří. Jeho podoba bude oproti původně navrhované upravena tak, že v druhé lize může nastoupit bez ligové profesionální smlouvy nejvýše 5 hráčů v jednom utkání, jeden hráč takto může nastupovat nanejvýše po dobu jedné části soutěžního ročníku, v první lize pak nejvýše 3 hráči v jednom utkání a jeden hráč takto může nastupovat opět po dobu jedné části soutěžního ročníku. Zároveň hráč, který jednou již měl uzavřenou ligovou profesionální smlouvu, bude oprávněn v první nebo druhé lize nastoupit již jen s ligovou profesionální smlouvou a výjimky se na něj tudíž vztahovat nebudou.

Do Přestupního řádu bude rovněž zahrnut „studijní přestup“, který se bude provádět na základě předložení předepsaného tiskopisu s doložením dokladu o přijetí hráče na studium registračnímu úseku FAČR. Půjde o dočasný přestup, kdy po ukončení studia bude proveden přestup zpět do původního mateřského klubu. Samozřejmě takový dočasný studijní přestup bude možné uskutečnit za té podmínky, že by nebylo možné, aby s ohledem na studium hráč po jeho dobu působil v mateřském klubu.

 

Důležité upozornění KFS, OFS a klubům o povinnosti zveřejnit účetní závěrku
30. březen 2016

FAČR si tímto dovoluje připomenout fotbalovému hnutí tu skutečnost, že účetní jednotky zapsané v některém z veřejných rejstříků mají dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění zákona č. 221/2015 Sb., resp. jeho přechodného ustanovení pod bodem č. 2, povinnost zveřejnit účetní závěrku v plném či zjednodušeném rozsahu za rok 2014 nejpozději do 31.3.2016, a to zasláním ke zveřejnění do Sbírky listin toho rejstříkového soudu, který vede jejich účetní jednotku ve veřejném rejstříku. Pokud má účetní jednotka povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zašle ke zveřejnění závěrku i zprávu auditora. 

 

Povinnost zveřejnit účetní závěrku za rok 2015 v rozsahu odpovídajícím vedenému účetnictví je stanovena pro všechny účetní jednotky, které jsou zapsané v některém z veřejných rejstříků, a to do 30. 11. 2017.

Povinnost zveřejnit účetní závěrku za rok 2016 v rozsahu odpovídajícím vedenému účetnictví, ale i přehled o majetku a závazcích, který účetní jednotka účtující v sestavě jednoduchého účetnictví sestavuje do šesti měsíců po skončení účetního období, je stanovena pro ty účetní jednotky, které jsou zapsané v některém z veřejných rejstříků, a to nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky (sestaveného přehledu o majetku a závazcích).

Při nesplnění povinností v termínech jak je uvedeno výše vyzve příslušný rejstříkový soud účetní jednotku ke splnění povinností, pokud účetní jednotka nebude na výzvu reagovat, vystavuje se riziku vyměření pořádkové pokuty.

Zveřejnění zasláním do Sbírky listin je možné pouze elektronicky, a to ve formátu PDF. Každá listina se předává jako právě jeden PDF dokument, není tedy možné rozdělit jednu listinu do více PDF dokumentů a ani slučovat více listin do jednoho PDF dokumentu. Velikost předávaných dokumentů je omezena na 150 kB na jednu stránku listiny. PDF dokumenty nesmí být zašifrovány, zaheslovány a nesmí být omezena možnost jejich tisku.

Listiny ve formátu PDF je možné zasílat buď:

- datovou schránkou – max. velikost zasílaného souboru 10 MB

není nutný elektronický podpis, pokud je zasíláno z datové schránky osoby, které se týkají zasílané dokumenty, pokud podává osoba, které se zveřejňované dokumenty netýkají (např. advokát, účetní firma), el. podpis nutný je

- e-mailem na elektronickou adresu soudu – max. velikost zasílaného souboru 10 MB

je nutný uznávaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu

- on-line podáním prostřednictvím portálu https://or.justice.cz/ias/ui/podani - max. velikost zasílaného souboru 10 MB

je nutný uznávaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu

- webovou aplikací ePodatelna dostupnou na www.justice.cz – max. velikost zasílaného souboru 10 MB

o je nutný uznávaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu

- na technickém nosiči dat (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) zasláním poštou nebo předáním na podatelně soudu

musí být přiložen průvodní dopis, který vlastnoručně podepíše statutární orgán a pokud listinu zasílá jiná osoba (např. advokát, účetní firma) musí být přiložena i podepsaná plná moc či odkaz na plnou moc, která je již u soudu založena

Soubory větší než 10 MB nelze zasílat elektronicky, je tedy možné je podat pouze na technickém nosiči dat.

DOLOŽENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY KFS A OFS ZA ROK 2015 DO EVIDENCE FAČR

Dále si dovolujeme připomenout KFS a OFS jejich povinnost zaslat FAČR účetní závěrku za rok 2015 do centrální evidence FAČR, která se skládá z Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a Přílohy k účetní závěrce, a to do 1. 4. 2016. Pokud si KFS či OFS požádal o odklad z důvodu zpracování daňového přiznání DPPO za rok 2015 daňovým poradcem prosí FAČR o sdělení této informace a zaslání účetní závěrky za rok 2015 po jejím zpracování, nejpozději však do 1.7.2016. 

Životní jubileum - pan Petr Caletka - člen Komise mládeže OFS Přerov
28. březen 2016
Upozornění STK OFS Přerov
24. březen 2016

STK OFS Přerov upozorňuje, že ty oddíly, které mají "A" družstva ve vyšší soutěži, že je třeba vložit soupisku "A" družstva do IS FAČR.

Upozornění sekretariátu
24. březen 2016

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech od 29.3.2016 do 7.4.2016 (včetně), bude sekretáře OFS Přerov Mgr. Petra Caletku z důvodu jeho účasti na zahraničním semináři UEFA, dočasně zastupovat jako pověřený sekretář Ing. Radka Pospíšilová, tel. 732 838 773. Veškerou e-mailovou korespondenci zasílejte dále na e-mail ofs@raz-dva.cz 

V případě záležitostí OFS můžete v této době kontaktovat rovněž předsedu OFS Přerov Mgr. Romana Párala, tel. 608 747 167, případně předsedu STK Přerov pana Josefa Zavadila, tel.776 652 284

 

Odpověď FAČR na připomínky ČAFH k Přestupnímu řádu
22. březen 2016

K připomínkám České asociace fotbalových hráčů k novému Přestupnímu řádu, doručených FAČR dne 17. 3. 2016 (dále „ připomínky“), uvádí FAČR následující.

Úvodní zdvořilostní díky za zaslané připomínky je nutno doplnit o drobné rozčarování ze zjištění o uveřejnění PR článku ČAFH v rámci mediálního partnerství na webu hattrick.cz (dále „článek“), který jest co do rozsahu a zpracování významně bohatší, než samotné připomínky.

1. K výši odměny hráče

Předně nezbývá, než se povznést nad zavádějícím využívání pojmu „mzda“ vzhledem k odměně hráče, neboť hráč toho času není a ani nemůže být chápán jako zaměstnanec klubu. Tuto anomálii netřeba dále rozvádět, neboť dokonce i široké veřejnosti je dnes již dobře známo, že české sportovní prostředí stále čeká na patřičnou změnu právních předpisů.

Otázka vázanosti odměny profesionálních hráčů na minimální mzdu je však přinejmenším pojmovým pomyslným šlápnutím vedle, a to již ze samotné podstaty. Jakákoliv provázanost by totiž při zvýšení minimální mzdy ze strany státu (a tudíž nezávisle na vůli smluvních stran) znamenala, že by profesionální smlouva v tu chvíli přestala splňovat znaky profesionální smlouvy a tím by došlo k nepatřičnému chaosu. Jistě ničeho nebrání, aby hráč a klub vázanost odměny na minimální mzdu sjednali, resp. aby taková praxe vznikla či pokračovala, přičemž lze konstatovat, že právě to je oblast, kde ČAFH může v rámci jednání s kluby dostát svému poslání. V současnosti se však jakákoliv FAČR nařízená vázanost na minimální mzdu nejeví právně ani věcně jako vhodná (označení minimální měsíční odměny u standardní profesionální smlouvy ve výši 5000,- přívlastkem „pouhých“ nelze než považovat za odtržené od reality z důvodu absence vnímání věcí v širším kontextu). 

Současně je nutné vzít na vědomí tzv. pravidlo tří, které ve svém důsledku znamená, že hráči bez ligové profesionální smlouvy, tedy bez smlouvy o minimální výši měsíční odměny 10 000,-, nebudou oprávněni v I. nebo II. lize nastupovat, což je jistě opatření vedoucí k ochraně hráčů, kdy v současnosti toto pravidlo neexistovalo. Na druhé straně je též třeba vidět potřeby výkonnostního fotbalu a fotbalistů, kteří budou profesionály sice formálně, nikoliv však materiálně a budou mít vlastní zaměstnání. Ti by při aplikaci návrhu ČAFH (minimální odměně odpovídající výši minimální mzdy) k uzavření takové smlouvy v drtivé většině vůbec nedospěli a k uzavření žádné jiné s nižší odměnou by ani nedošlo, neboť by členský klub žádnou motivaci k jejímu uzavření neměl. Návrh ČAFH by tak vedl ke znevýhodnění hráčů.

Konec konců dělení profesionálních smluv není ničím, co by autoři návrhu sami vymysleli jako první, nýbrž lze rozpoznat inspiraci německou úpravou, kde ovšem výše odměny hráčů se statusem „Vertragsspieler“ rovněž ani zdaleka nedosahuje výše minimální mzdy

2. K časovému omezení volného pohybu hráčů

ČAFH se v připomínkách a článku snaží napadat návrh nového přestupního řádu v oblasti omezení tzv. volného pohybu hráčů do určitého časového období. Ačkoliv se může časové omezení volného pohybu hráčů na prvý pohled ČAFH zdát jako slepé následování zájmů klubů, opak je pravdou. Jde totiž o opatření plynoucí s ohledem na zájem jak klubů, tak hráčů a rovněž zájem FAČR, kterým není nic jiného než integrita soutěže

Při aplikaci přestupního období pro volný pohyb hráčů rovněž v zimní přestávce, jak ČAFH navrhuje, by bylo velmi pravděpodobné, že by kluby, obzvláště na sestupových pozicích v tabulce, soutěžní ročník ani nedokončily. Připomínka ČAFH týkající se délky okna pro volný pohyb hráčů pak postrádá význam zejména s ohledem účinný informační systém FAČR, který takový přestup provede bez sebemenší námahy hráče a nového klubu, a tím pádem zůstává otevřená pouze otázka samotného vyjednávání takového hráče a nového klubu, které však může bez potíží probíhat nehledě na délku samotného okna.

Nejen proto je zapotřebí předsadit přestupní období pro volný pohyb hráčů jen a pouze před losovací aktivy tak, aby členské kluby měly alespoň možnost v krajním případě změnit přihlášku do soutěže a navíc mohly odpovídajícím způsobem reagovat v rámci standardního přestupního období. 

Zejména na tomto místě je pak nutné výslovně připomenout připomínku v úvodu, a totiž že se FAČR tímto omezením nedopouští žádného porušení mezinárodního předpisu a takovéto omezení je plně v souladu s jeho textem. Ostatně tuto skutečnost potvrdili i zástupci FIFA.

3. K odstupnému a tréninkovým kompenzacím

Neznalost navrhovaných změn se pak naplno projevuje u jednoho z nejdůležitějších témat, co a kdy se za přestup hráče hradí. V pasáži článku nadepsané „Důsledky kontroverzní změny“, dochází k matení pojmů a spojení amatérů s profesionály

Hráči, kterým z jakéhokoliv důvodu zanikne účinnost smlouvy, přestupují bez jakéhokoliv odstupného. Pouze u hráčů do 23 let se při přestupu uplatní tréninková kompenzace, a to pouze v případě, kdy k zániku závazku založeného profesionální smlouvou nedošlo na základě jednostranného právního jednání členského klubu, který tuto smlouvu s hráčem uzavřel, bez oprávněných důvodů.

Poukázání na nerovné podmínky českých a evropských hráčů postrádá smysl zejména s ohledem na skutečnost, že tabulkové hodnoty odstupného jsou běžnou součástí přestupních pravidel v evropských zemích, konec konců i Slovenský fotbalový svaz je do svých předpisů zahrnul. Absence alespoň nějakého odstupného i na úrovni amatérské by vedla zejména z ekonomických důvodů k zániku celé řady nejen (ale především) mládežnických družstev, a to jistě není v zájmu nikoho z nás. Ostatně míru rizika navrhované změny příkladně dokazuje i otevřený dopis členských klubů Okresního fotbalového svazu Náchod, který naopak brojí proti nízkým hodnotám v tabulce a označuje je za likvidační. 

4. K povinným náležitostem profesionální smlouvy

Závěrečná poznámka patří připomínce ČAFH týkající se povinných náležitostí profesionální smlouvy, kdy je text napadán, že nesplňuje již dříve odsouhlasenou a platnou formou standardní profesionální smlouvy. Žel bohu, tato připomínka absentuje byť jediného konkrétního příkladu, a proto nezbývá, než ji považovat za bezpředmětnou.  

5. Závěrem

Závěrem dovolujeme vyjádřit lítost nad skutečností, že ze strany ČAFH bylo přistoupeno k veřejné prezentaci tématu bez toho, aniž by byla vyvinuta snaha ověřit si své závěry u sekretariátu FAČR. Mohlo tak být předejito některým dezinterpretacím.

Upozornění o stavu rozhodčích pro jarní část SR 2015/2016 v soutěžích OKFS
21. březen 2016
Usnesení z MVH OFS Přerov
21. březen 2016
Nárok na dotaci ze státního rozpočtu
21. březen 2016

Důležité upozornění všem KFS, OFS a klubům o čerpání dotace ze státního rozpočtu v roce 2016.

S ohledem na usnesení vlády České republiky ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytnutí dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády České republiky ze dne 6. srpna 2014 č. 657 a především v souladu s usnesením ŘVH FAČR z 5.6.2015 upozorňuje FAČR své členské kluby krajských a okresních soutěží, jakož i kluby účastnící se svými družstvy pouze mládežnických soutěží, že na čerpání dotace v roce 2016 způsobem uvedeným ve zmíněném usnesení ŘVH (formou klubových podúčtů zřízených v IS FAČR) má nárok pouze ten členský klub FAČR, který v předmětném období vede účetnictví (dříve známo pod pojmem „podvojné účetnictví“).

Tuto skutečnost garantuje klub potvrzením Čestného prohlášení prostřednictvím IS FAČR. Při nesplnění podmínky vedení tzv. „podvojného“ účetnictví dotace nebude poskytnuta resp. nebude otevřen klubový podúčet v IS FAČR.

V návaznosti na toto FAČR apeluje na KFS a OFS, ev. na OS ČUS, aby se pokusily vejít v dialog se „svými“ místně příslušnými kluby, které dosud nesplňuji podmínku vedení „podvojného“ účetnictví o možnosti spolupráce v této oblasti zajištění vedení účetnictví, a to samozřejmě za podmínky finančního podílení se klubů na nákladech KFS a OFS vzniklých ve spojitosti s vedením účetnictví klubů v rámci daného KFS, OFS, ev. OS ČUS. 

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN