Aktuality

Vítěz kategorie mladší žáci - SR 2015/16 - Tělovýchovná jednota Sokol Soběchleby
30. květen 2016

Vítěz kategorie mladší žáci - SR 2015/16 - Tělovýchovná jednota Sokol Soběchleby

Létající týmy - pátek 3.6.2016, Kozlovice - 17.00 hodin
30. květen 2016
Opatření VV FAČR
24. květen 2016
Pravidla žádosti o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku na krajská SpSM v Olomouckém kraji pro SR 2016/2017
18. květen 2016
Upozornění na anketu - Cena Fair play
18. květen 2016
Veteránský fotbal
18. květen 2016

Dobrý den, posílám informaci o veteránském fotbale. V případě zájmu více oddílů by se veteránský fotbal na našem okrese   mohl rozjet od SR 2016/2017. Tato kategorie bude uvedena v přihláškách do soutěží.

Více informací o veteránském fotbale najdete v příloze.

Změna stanov a změna názvu klubu v souvislosti s novým občanským zákoníkem
18. květen 2016

Několik informací ke změně stanov a názvu klubu v souvislosti s novým občanským zákoníkem

Změna názvu již měla být provedena, informace pro ty kluby, kteří změnu názvu klubu, změnu stanov, ještě neprovedli.

Aby mohl VV FAČR Vaši žádost změnu názvu klubu  schválit, je potřeba zaslat nejlépe na emailovou adresu FAČR, nebo na legislativně právní oddělení následující informace:

- průvodní dopis, žádost Vašeho fotbalového klubu k FAČR, kde o změnu žádáte - stačí volnou formou, není k tomu žádná příloha - tento dopis musí být podepsán a orazítkován

- úplný výpis ze spolkového rejstříku či usnesení z příslušného krajského soudu

- stanovy klubu

Vzor průvodního dopisu:

Žádost o změnu názvu fotbalového klubu

Tímto Vás žádáme o změnu názvu našeho fotbalového oddílu, ke kterému došlo na základě valné hromady dne ......., při které byly schváleny nové stanovy v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Původní název ........... byl změněn na ......... Tato změna již byla potvrzena usnesením Krajského soudu ....., pobočka ..... ze dne ...., které Vám zasíláme v příloze, současně s výpisem ze spolkového rejstříku a schválenými stanovami.

 

 

Pozvánka na Mezinárodní turnaj mladších žáků
13. květen 2016
Upozornění FAČR týkající se dotací a vedení účetnictví
13. květen 2016
Nový Přestupní řád schválen!
11. květen 2016

Dne 9. 5. 2016 na svém řádném zasedání Výkonný výbor schválil konečný návrh nového Přestupního řádu. Předpis, jehož příprava trvala téměř rok, a k jehož podobě se členové FAČR a vůbec široká fotbalová veřejnost měla příležitost vyjadřovat a připomínkovat více než 4 měsíce, nabyde účinnosti dne 1. 6. 2016. Schválené znění je dostupné zde.

Úvodem článku, jehož cílem je shrnout připomínkové řízení, nutno konstatovat, že snahou Fotbalové asociace České republiky (FAČR) byla především transparentnost příprav a maximální informovanost členů FAČR. Ta se však projevila pouze částečně. Jiný závěr snad ani nelze učinit s ohledem na události posledních týdnů doprovozené mediální desinterpretací návrhu, potažmo jinými kroky ze strany hráčské asociace (ČAFH).

Jeví se až jako zbytečné věnovat právě řečenému více než pár úvodních slov, uveďme však alespoň následující. Dne 23. 2. 2016 FAČR zveřejnila návrh paragrafového znění návrhu nového Přestupního řádu. Z jeho ustanovení jasně vyplývalo, že za hráče, kterým skončila profesionální smlouva, se nevyžaduje žádné odstupné (v původním návrhu jde o § 7 odst. 8 ve spojení s § 9 odst. 5, ve schváleném znění o § 7 odst. 8 ve spojení s § 9 odst. 6). Jedinou výjimku představuje u hráčů do 23 let věku tréninková kompenzace, tak jak je to celosvětově běžné. Na tomto návrhu se ničeho v průběhu připomínkového řízení nezměnilo.

Ze strany některých subjektů pak zjevně došlo buď k tomu, že si návrh paragrafového znění nepřečetli, nebo těmto ustanovením neporozuměli. Těžko si lze jinak vysvětlit, že právě status hráče po konci smlouvy sledovaly připomínky ČAFH ze dne 17. 3. 2016. Na tyto připomínky FAČR odpověděla dne 22. 3. 2016. Pro demonstraci využijme citace z této odpovědi dostupné zde„Hráči, kterým z jakéhokoliv důvodu zanikne účinnost smlouvy, přestupují bez jakéhokoliv odstupného. Pouze u hráčů do 23 let se při přestupu uplatní tréninková kompenzace, a to pouze v případě, kdy k zániku závazku založeného profesionální smlouvou nedošlo na základě jednostranného právního jednání členského klubu, který tuto smlouvu s hráčem uzavřel, bez oprávněných důvodů.“ Pro úplnost dodejme, že na základě připomínkové řízení bylo přikročeno k tomu, že tréninková kompenzace se u hráčů do 23 let po skončení smlouvy bude hradit jen v případě, že mateřský klub nabídl hráči prodloužení smlouvy za přinejmenším shodných podmínek alespoň 30 dnů před koncem smlouvy.

Je tak až zarážející vůbec existence petice profesionálních hráčů, jež byla doručena v posledním dubnovém týdnu. Na základě té byly pořádány workshopy pro tyto hráče. Napadaná problematika tam byla vysvětlena a obavy, přinejmenším účastnivších se hráčů, rozptýleny.

Bylo by však nesprávné věnovat se pouze připomínkám ČAFH, neb dotazů a připomínek se sešla celá řada, leckdy propracované a legitimní. Tak své připomínky adresovaly FAČR profesionální kluby, o jejichž vypořádání FAČR informovala již zde dne 31. 3. 2016. Legislativně právní oddělení FAČR (LPO) zaregistrovalo v období od 23. 2. 2016 do 31. 3. 2016 celkem 43 připomínek a podnětů. Často se náměty různých připomínkujících opakovaly, a tak bylo zřejmé, že jde o oblasti, které jsou pro ty či ony zájmové skupiny více či méně důležité. Některé připomínky ovšem trpěly nedostatečným pochopením východisek, ze kterých návrh vycházel a vychází, nebo dokonce jistou mírou apriorně negativního, odmítavého postoje, popř. snahou o rezistentní přístup k jakékoliv změně.

LPO dále registrovalo ve sledovaném období rovněž celkem 44 dotazů ohledně nového Přestupního řádu, které byly motivovány především utvrzením se tazatelů, zda správně problematiku pochopili, popř. v některých případech bylo nabíledni, že položení dotazu způsobily jisté fámy a pověry, které nový Přestupní řád doprovází.

Z výše zmíněných připomínek zmiňme návrh Zlínského krajského fotbalového svazu, jehož předmětem bylo zejména navýšení částek v tabulce odstupného (zdůrazněme, že jde pouze pro hráče amatérské, kteří nejsou v režimu po skončení profesionální smlouvy) pro členské kluby v profesionálních soutěžích, popř. v ČFL, MSFL a divizích. Tato část návrhu by však vedla právě k znevýhodnění členských klubů úrovně krajského přeboru a nižší, nebylo jí proto v tomto ohledu vyhověno. Naopak návrh ponížit částky odstupného v kategorii dospělých u úrovně krajského přeboru a nižší, byla při finalizaci tabulek do určité míry zohledněna, a to vedle dalších podnětů v tomto obsahově podobných či totožných.

Není jistě překvapením, že právě tabulky odstupného byly jednou z nejčastěji zmiňovaných oblastí. Z větší části bylo požadováno navýšení navrhovaných částek. Například v případě návrhu OFS Znojmo o 100%, v případě návrhu OFS Náchod o zhruba 25% až 100%. Je však nutno podotknout, že právě zvyšování navrhovaných částek by představovalo zásah do celkové systematiky přestupních pravidel, a proto těmto návrhům už z podstaty věci nemohlo býti vyhověno.

Lze mít za to, že takové návrhy pramení právě z výše zmiňovaného odmítavého postoje ke změně v uvažování a vůbec vnímaní amatérského fotbalu v celkovém kontextu. Je žádoucí si uvědomit, že na úrovni amatérské, je jakékoliv hrazení neadekvátně vysokých přestupních částek vůbec v rozporu s adjektivem „amatérský“ jako takovým. Bylo proto třeba vážit zájmů všech zainteresovaných stran a vyvinout maximální snahu o nalezení pokud možno vyváženého návrhu.

Oproti návrhu zveřejněnému dne 23. 2. 2016 schválené znění obsahuje přechodná a závěrečná ustanovení. Zde bylo zásadní vyřešit mj. přechod stávajících profesionálních a poloprofesionálních smluv na nový systém smluv, nejen proto je třeba členy FAČR upozornit, aby předmětná ustanovení neušla jejich pozornosti.

Poslední poznámkou v tomto ohledu je problematika právě poloprofesionálních smluv, jejichž minimální výše odměny je dle stávající úpravy 1000,- Kč měsíčně. Někteří členové FAČR považují za krajně nešťastné, že se zvýší minimální výše odměny, neb tohoto institutu využívaly pohraniční členské kluby, aby zabránily odchodu hráčů do zahraničí. V tomto ohledu je nutno poznamenat, že právě poloprofesionálních smluv s odměnou ve výši 1000,- Kč měsíčně FAČR v současnosti eviduje přesně 107, přičemž jde o smlouvy, které uzavírá jen několik velmi málo členských klubů.

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN