Aktuality

Komise rozhodčích - NOVÉ STRÁNKY
31. březen 2016

K dispozici jsou nové stránky Komise rozhodčích. 

www.rozhodci-ofsprerov.cz

Na těchto stránkách najdete vše potřebné, od adresářů rozhodčích, členů komise rozhodčích, tak metodických pokynů, fotbalových pravidel a řádů či dalších užitečných odkazů a dokumentů.

Změny Věcného záměru nového Přestupního řádu
31. březen 2016

Na svém zasedání dne 22. 3. 2016 přijal Výkonný výbor FAČR několik málo změn věcného záměru nového Přestupního řádu, které představují první výsledky probíhajícího připomínkového řízení jeho paragrafovaného znění.

To končí posledního března, předpis samotný pak nabyde účinnosti k 1. 6. 2016. Věcný záměr v nejaktuálnějším znění lze nalézt ZDE.

Výčet výše zmíněných změn je následující:

1) Výkonný výbor FAČR schválil ve vztahu k tréninkové kompenzaci návrat k původně navrhované koncepci, tedy že se tréninková kompenzace bude vyplácet bez rozdílu též při uzavření standardní profesionální smlouvy a nikoliv jen u ligové profesionální smlouvy.

2) S ohledem na to, že tréninková kompenzace je novým institutem, bude se vyplácet pouze u hráčů, kteří k nabytí účinnosti předpisů nebudou v členském klubu, který s ním smlouvu v budoucnu uzavře, registrováni. Bude se tedy vztahovat pouze na případy hráčů, kteří do členského klubu přestoupí po 1. 6. 2016, protože hráči stávající do členského klubu přestoupili za jiných pravidel a tréninkové kompenzace jsou často řešeny smlouvami o přestupu za jiných legislativních podmínek.

3) Tréninková kompenzace nebude vyplácena u hráče, který přestoupí po skončení jeho profesionální smlouvy v případě, že mateřský klub nenabídne hráči prodloužení smlouvy za přinejmenším stávajících podmínek alespoň 30 dnů před koncem její účinnosti. Obdobně to platí u tréninkové kompenzace dle pravidel FIFA s tím rozdílem, že lhůta je šedesátidenní.

4) K úpravě došlo rovněž ve vztahu k tzv. pravidlu tří. Jeho podoba bude oproti původně navrhované upravena tak, že v druhé lize může nastoupit bez ligové profesionální smlouvy nejvýše 5 hráčů v jednom utkání, jeden hráč takto může nastupovat nanejvýše po dobu jedné části soutěžního ročníku, v první lize pak nejvýše 3 hráči v jednom utkání a jeden hráč takto může nastupovat opět po dobu jedné části soutěžního ročníku. Zároveň hráč, který jednou již měl uzavřenou ligovou profesionální smlouvu, bude oprávněn v první nebo druhé lize nastoupit již jen s ligovou profesionální smlouvou a výjimky se na něj tudíž vztahovat nebudou.

Do Přestupního řádu bude rovněž zahrnut „studijní přestup“, který se bude provádět na základě předložení předepsaného tiskopisu s doložením dokladu o přijetí hráče na studium registračnímu úseku FAČR. Půjde o dočasný přestup, kdy po ukončení studia bude proveden přestup zpět do původního mateřského klubu. Samozřejmě takový dočasný studijní přestup bude možné uskutečnit za té podmínky, že by nebylo možné, aby s ohledem na studium hráč po jeho dobu působil v mateřském klubu.

 

Důležité upozornění KFS, OFS a klubům o povinnosti zveřejnit účetní závěrku
30. březen 2016

FAČR si tímto dovoluje připomenout fotbalovému hnutí tu skutečnost, že účetní jednotky zapsané v některém z veřejných rejstříků mají dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění zákona č. 221/2015 Sb., resp. jeho přechodného ustanovení pod bodem č. 2, povinnost zveřejnit účetní závěrku v plném či zjednodušeném rozsahu za rok 2014 nejpozději do 31.3.2016, a to zasláním ke zveřejnění do Sbírky listin toho rejstříkového soudu, který vede jejich účetní jednotku ve veřejném rejstříku. Pokud má účetní jednotka povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zašle ke zveřejnění závěrku i zprávu auditora. 

 

Povinnost zveřejnit účetní závěrku za rok 2015 v rozsahu odpovídajícím vedenému účetnictví je stanovena pro všechny účetní jednotky, které jsou zapsané v některém z veřejných rejstříků, a to do 30. 11. 2017.

Povinnost zveřejnit účetní závěrku za rok 2016 v rozsahu odpovídajícím vedenému účetnictví, ale i přehled o majetku a závazcích, který účetní jednotka účtující v sestavě jednoduchého účetnictví sestavuje do šesti měsíců po skončení účetního období, je stanovena pro ty účetní jednotky, které jsou zapsané v některém z veřejných rejstříků, a to nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky (sestaveného přehledu o majetku a závazcích).

Při nesplnění povinností v termínech jak je uvedeno výše vyzve příslušný rejstříkový soud účetní jednotku ke splnění povinností, pokud účetní jednotka nebude na výzvu reagovat, vystavuje se riziku vyměření pořádkové pokuty.

Zveřejnění zasláním do Sbírky listin je možné pouze elektronicky, a to ve formátu PDF. Každá listina se předává jako právě jeden PDF dokument, není tedy možné rozdělit jednu listinu do více PDF dokumentů a ani slučovat více listin do jednoho PDF dokumentu. Velikost předávaných dokumentů je omezena na 150 kB na jednu stránku listiny. PDF dokumenty nesmí být zašifrovány, zaheslovány a nesmí být omezena možnost jejich tisku.

Listiny ve formátu PDF je možné zasílat buď:

- datovou schránkou – max. velikost zasílaného souboru 10 MB

není nutný elektronický podpis, pokud je zasíláno z datové schránky osoby, které se týkají zasílané dokumenty, pokud podává osoba, které se zveřejňované dokumenty netýkají (např. advokát, účetní firma), el. podpis nutný je

- e-mailem na elektronickou adresu soudu – max. velikost zasílaného souboru 10 MB

je nutný uznávaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu

- on-line podáním prostřednictvím portálu https://or.justice.cz/ias/ui/podani - max. velikost zasílaného souboru 10 MB

je nutný uznávaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu

- webovou aplikací ePodatelna dostupnou na www.justice.cz – max. velikost zasílaného souboru 10 MB

o je nutný uznávaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu

- na technickém nosiči dat (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) zasláním poštou nebo předáním na podatelně soudu

musí být přiložen průvodní dopis, který vlastnoručně podepíše statutární orgán a pokud listinu zasílá jiná osoba (např. advokát, účetní firma) musí být přiložena i podepsaná plná moc či odkaz na plnou moc, která je již u soudu založena

Soubory větší než 10 MB nelze zasílat elektronicky, je tedy možné je podat pouze na technickém nosiči dat.

DOLOŽENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY KFS A OFS ZA ROK 2015 DO EVIDENCE FAČR

Dále si dovolujeme připomenout KFS a OFS jejich povinnost zaslat FAČR účetní závěrku za rok 2015 do centrální evidence FAČR, která se skládá z Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a Přílohy k účetní závěrce, a to do 1. 4. 2016. Pokud si KFS či OFS požádal o odklad z důvodu zpracování daňového přiznání DPPO za rok 2015 daňovým poradcem prosí FAČR o sdělení této informace a zaslání účetní závěrky za rok 2015 po jejím zpracování, nejpozději však do 1.7.2016. 

Životní jubileum - pan Petr Caletka - člen Komise mládeže OFS Přerov
28. březen 2016
Upozornění STK OFS Přerov
24. březen 2016

STK OFS Přerov upozorňuje, že ty oddíly, které mají "A" družstva ve vyšší soutěži, že je třeba vložit soupisku "A" družstva do IS FAČR.

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN