Aktuality

Změna názvu klubů
7. duben 2016

Hlášení změn názvů klubů – Z důvodu úpravy názvu oddílu  - uvést svůj název (včetně součásti vyjadřující právní formu) do souladu s novou právní úpravou žádáme oddíly o zaslání nových stanov  - meilem, poštou, osobně na OFS Přerov včetně složení nových výborů v jednotlivých oddílech.

Návrh přestupního řádu - připomínky oddílů OFS Přerov
6. duben 2016

MVH OFS Přerov uložila VV OFS Přerov zaslat dotazy na legislativně právní oddělení FAČR ohledně nového návrhu přestupního řádu FAČR. Oddíly měly možnost své dotazy směřovat směrem k sekretariátu OFS. Jedinný oddíl, který vznesl několik dotazů byl FK Spartak Lipník nad Bečvou, za  což patří oddílu poděkování.

Připomínky oddílu  FK Spartak Lipník nad Bečvou:

1/ Volný pohyb hráčů

- odd. 2, § 7, odst. 5b); § 9, odst. 5a)

Regulovat také cirkulaci hráčů v kategorii ml. přípravek – U7 a U8 důvod:

  1. týmy mladších přípravek jsou účastníky soutěží a zejména v malých klubech si nemohou dovolit rozpad kádru nekontrolovaným odchodem hráčů během soutěží. Bezbřehá fluktuace hráčů v této kategorii by pro ně byla likvidační.
  2. Přiměřené odstupné bude regulátorem pro přestup hráčů, u kterých není výkonnostní potenciál, do klubů z vyšších soutěží a zároveň částečnou náhradou nákladů mateřských klubů vynaložených na výchovu těchto hráčů

Úprava:

§ 7

5.   Bez souhlasu mateřského klubu lze přestup v režimu amatérských hráčů uskutečnit též

b)   na základě takového podání směřujícího k registraci přestupu hráče nebo hráčky věkové kategorie U7, U8, U10 a U11 podle § 2 odst. 2 a § 33 odst. 1 Soutěžního řádu mládeže a žen, které je uskutečněno v obdobích podle odstavce 3.

§ 9

  1. Smluvené odstupné ani stanovené odstupné se neplatí:

a)    za hráče, který v soutěžním ročníku, během něhož má dojít k přestupu, dovršil nebo dovrší nejvýše 6. rok věku;

2/ Odstupné

- odd. 2, § 11, odst. 1 a odst. 5

Regulovat také cirkulaci hráčů v kategorii ml. přípravek – U7 a U8

důvod: částečná náhrada vynaložených nákladů na výchovu mladých hráčů mateřským klubům, z nichž naprostá většina nedosáhne na “kompenzaci”

Úprava: (text zůstane nezměněn)

§ 11

  1. Stanovené odstupné se platí též v případech přestupu podle § 7 odst. 5 písm. b), a to ve výši 1 500,‐ Kč za každý započatý rok registrace

3/ Tréninkové kompenzace

- odd. 2, § 14 a § 15

Rozsířit rozsah tréninkových kompenzací i na kluby ČFL, MSFL a divizí s generelní platností bez ohledu na podmínku profesilnální smlouvy hráče (sazby kompenzací úměrně ponížit).

důvod: rozšířit podstatně portfolio potenciálních adresátů tréninkových kompenzací a motivovat tak širší členskou základnu trenérů a fotbalových činovníků k vyhledávání a výchově mladých hráčů.

Úprava: (obsah shora uvedených návrhů promítnout do příslušných textů PŘ)

4/ Střídavý start hráčů U 9 až U 17

- v návrhu PŘ není obsaženo

Na základě dosavadních zkušeností ponechat v PŘ institut střídavého startu hráčů a jej pro kategorie U9 až U17.

Důvod - toto pravidlo přináší následující pozitivní efekty:

1)       Doplnit hráčské kádry týmů, ve kterých hráč současně působí (obdoba v jiných sportech – hokej)

2)       Možnost vyššího herní vytížení schopných hráčů po dohodě obou klubů

3)       Pružný systém herní zátěže hráče v souladu s jeho aktuální výkonností, časovými možnostmi, ekonomickým zázemím a zdravotním stavem.

Úprava: (obsah shora uvedených návrhů promítnout do nových textů PŘ)

 

Vyjádření legislativně právního oddělení:

Souhrnně k bodům 1 a 2: Ohledně otázky plateb za hráče přípravky probíhá dlouhodobě debata uvnitř Fotbalové asociace, kdy převládajícím názorem odborných komisí je to, že hráči přípravky by ve svém volném pohybu měli být omezeni naprosto minimálně, ne-li vůbec. Tento názor je, pokud je mi známo, založen především na zájmu hráče tohoto věku u fotbalu udržet a zabránit tomu, aby je v tomto věku od fotbalu cokoliv odrazovalo, stejně jako skutečnost, že většina nákladů je v praxi obecně vzato hrazena rodiči, často odstupné nevyjímaje. Na druhé straně bylo potřeba zabránit tomu, aby byl příliš propastný rozdíl mezi odstupným v kategorii mladších žáků a odstupným v přípravce, jinými slovy, aby větší kluby nenabraly houfně hráče v přípravkovém věku. Výsledkem je určitý kompromis plateb pouze u hráčů U10 a U11.

K bodu 3: Této připomínce je vyhověno. Takto jsme s tím počítali konec konců od samého počátku (Věcný záměr z prosince), v průběhu připomínek se jevilo toto jako neudržitelné, nicméně podařilo se to prosadit. TK se tedy bude vyplácet jak za ligovou, tak za standardní smlouvu, jak ligovými, tak neligovými kluby.

K bodu 4: Hlavním úkolem Legislativně právního oddělení je v rámci přípravy Přestupního řádu mimo jiné zabezpečit, aby byla dodržena kogentní ustanovení mezinárodního přestupního řádu FIFA. Bohužel Vámi navrhované je v přímém a zásadním v rozporu s tímto předpisem a FAČR se v rámci svých předpisů od tohoto nesmí odchylovat. Obzvlášť u střídavých startů to bylo FAČR zdůrazněno jak v rámci posouzení Přestupního řádu FAČR ze strany FIFA doručeného FAČR 19. 1. 2015, tak v rámci osobního jednání zástupců FAČR na FIFA dne 5. 8. 2015, jakož i skupině zástupců profesionálních i amatérských klubů na jednání na FIFA dne 29. 1. 2016. Střídavé starty prostě není možné zachovat. Ruku v ruce s tím jde ale organizace žákovských soutěží, pokud je mi známo, snad by se od sezony 2017/2018 měla chystat v tomto směru změna tak, aby došlo k určitému návratu hráčů do krajů apod. V tomto směru však nemohu ničeho závazně slíbit, je to v kompetenci Komise mládeže a posléze Výkonného výboru.

 

 

3. kolo soutěží OFS Přerov
5. duben 2016

3. kolo soutěží OS sk. A a B, OP dorostu a OP ml. žáků je již zveřejněno v IS. 

Úřední deska
4. duben 2016

Upozorňujeme všechny oddíly, že na stránkách OFS je nainstalována ,,úřední deska". Povinností všech oddílů je sledovat úřední zprávy ze všech komisí. Rovněž zprávy ze všech komisí najdete neustále na liště ,,Zprávy z OFS".

 

Nadační fond - podpora fotbalové mládeže Olomouckého kraje
4. duben 2016

Připomenutí:

Stránky www.kfsol.cz - Nadační fond - Žádost o příspěvek z Nadačního fondu do 10 tisíc - je možnost o tyto příspěvky žádat i v případě, že mládežnické mužstvo některého z oddílů se zúčastní turnaje v zahraničí.

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN